Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı

0-1 ay arası bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonunun uyku süresine etkisi

The effect of the recumbent position after feeding for newborn, who are between after 0 and 1 mounth, on sleeping time

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370104 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ustabaş, N. (2010). 0-1 Ay Arası Bebeklerin Beslenme Sonrası Yatış Pozisyonunun Uyku Süresine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.Araştırma; İstanbuldaki özel bir hastanede izlenen 0-1 ay arası bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonunun uyku süresine etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve analitik olarak gerçekleştirildi.Araştırma; İstanbul'daki özel bir hastanede Kadın Doğum Servisinde doğumu gerçekleşen ve doğum sonrası sağlık izlemi Pediatri Polikliniğinde yapılan, Kasım 2008 -Kasım 2009 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 198 anne bebek çift ile gerçekleştirildi. Örneklem grubuna bebek uyku düzeni ile ilgili eğitim yapılarak eğitim kitapçığı verildi. Veriler literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen Araştırmacı Gözlem Formu, Eğitim Öncesi Görüşme Formu ve Eğitim Sonrası Görüşme Formu kullanılarak elde edildi. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 15.00 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anne ve bebeklerin sosyodemografik özellikleri, yatış pozisyonlarına ilişkin tanımlayıcı istatistiksel veriler Ortalama, Standart sapma, Frekans; uyuma süreleri ve yatış pozisyonları arasındaki ilişki değerlendirilirken one-way ANOVA ve Ki-Kare testleri ile yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda; araştırma kapsamına alınan bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonunun bir uyku periyodu süresini etkilemediği ve yatış pozisyonuyla uyku süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0,05) belirlendi.Sonuç olarak; bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonlarının uyku düzenine etkisini yönelik gözleme dayalı daha fazla örneklem sayısı ile yeni araştırmaların yapılması gerektiği düşünüldü.Anahtar kelimeler: Beslenme, yatış pozisyonu, uyku süresi, yenidoğan

Summary:

stabaş, N. (2010). The effect of the recumbent position after feeding for newborn, who are between after 0 and 1 mounth, on sleeping time. Istanbul University Institute of Health Sciences, Pediatric Nursing Department. Master?s Thesis. Istanbul.This Research; is fulfillment, which is descriptive and analitic to indicate that the effect of the recumbent position after feeding for newborn, who are between after 0 and 1 mounth and is follewed in special Hospital in Istanbul.This Reserch; is fulfillment with 198 pairs of mothers and babies whose borns take place at maternity service in a private hospital and healths impressions after born are done in clinics of pediatric and who are accepted to participate in this studies between 2008 November -2009 November. Also in this research is given educational booklet when they practice about sleep patterns of children for sample group. All of datas are obtained with using forms of researcher observation, forms of training before the interview, forms of training after the interview which are improved according to expert opinion and literature by researches. The analysis of this datas are utilized with using the program of SPSS 15.00 in computer enviroment. The Socio -Demographic characteristics of mothers and Childrens, Descriptive statistics datas about recumbent positions, Average, standard deviation, Frequency; between sleeping time and recumbent positions are utilized and also this assessment are done with the test of one-way ANOVA and Ki-Kare. The statistical significance level are utilized with p<0,05.The result of researching; it is identified that the babies?, who are included in the research, after feeding recumbent position does not effect the sleeping period time and there is no statistically significant relationships(p<0,05) between recumbent position and sleeping time.As a result; It was thought that after feeding recumbent position for babies, also for the effect of sleeping patterns and new researchs with more number of samples, which is observational, are done.Key Words; Feeding, Recumbent Position, Sleeping Time, Newborn child