Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Dermatoloji Anabilim Dalı

2002

%0.1 8-MOP içeren jel ile topikal PUVA tedavisinin palmaplantar dermatozlardaki etkinliği

The efficacy of topical PUVA treatment with 0-1% 8-MOP gel in palmoplantar dermatoses

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 118636

Tezi Bul
Özet:

% 0.1 8-MOP İÇEREN JEL İLE TOPIKAL PUVA TEDAVİSİNİN PALMOPLANTAR DERMATOZLARBAKİ ETKÖJLİĞİ ÖZET Topikal PUVA tedavisi; palmoplantar psoriasis, palmoplantar ekzema ve palmoplantar püstüloz tablolarında etkili bir tedavi şeklidir. Topikal PUVA tedavisinde psoralenlere bağlı olarak yan etki gelişimi oldukça nadirdir. Bu çalışmada jel formunda 8-metoksipsoralen (8- MOP) ve UVA'nın etkinliği plasebo ve UVA ile kıyaslanmıştır. Çalışmaya palmoplantar psoriasis vulgarisli 1 1 hasta, palmoplantar ekzemalı 6 hasta ve palmoplantar püstülozlu 5 hasta alınmıştır. (n=22). Bir el veya ayak %0.1'lik 8- MOP jel ve UVA ile tedavi edilirken diğer el veya ayak plasebo ve UVA ile tedavi edilmiştir. UVA, her iki el ve/veya ayak lezyonuna jelin sürülmesinden 20 dakika sonra uygulanmıştır. Tedavi haftada 3 kez yapılmış ve UVA dozu her hafta bir önceki dozun %20'si kadar arttırılmıştır. Hastaların tedaviye yanıtı 8-MOP jel grubunda %70, plasebo grubunda %50 olarak tespit edilmiştir. Hastalık tanılarına bakıldığında tedaviye yanıt açısından aralarında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bunun yanında 8-MOP jel grubunda eritem ve infiltrasyonda anlamlı azalma kaydedilmiştir. Bu sonuçlar, jel formunda %0.1'lik 8-MOP ile uygulanan topikal PUVA'nm etkinlik ve tolere edilebilirlik açısından sistemik PUVA tedavisine alternatif olabileceğini ve özellikle palmoplantar psoriasis, ekzema ve püstüloz gibi lokalize dermatozlarda uygulanabileceğini göstermektedir.

Summary:

THE EFFICACY OF TOPICAL PUVA TREATMENT WITH 0.1% 8-MOP GEL IN PALMOPLANTAR DERMATOSES SUMMARY Topical PUVA (psoralen plus UVA) is an effective treatment for patients with palmoplantar psoriasis, palmoplantar eczema and palmoplantar pustulosis. Topical PUVA therapy avoids some of the undesired side effects of systemic psoralens. In this study, the efficacy of 8-methoxypsora!en (8-MOP) gel plus UVA were compared with placebo plus UVA. Eleven patients with palmoplantar psoriasis vulgaris, 6 with palmoplantar eczema and 5 with palmoplantar pustulosis were enrolled in this study. The study design was a left-right comparison( n=22 ): one hand or foot was treated with 8-MOP 0.1% gel plus UVA while controlateral received placebo and UVA. Twenty minutes after application of the gel both sides exposed to UVA. Treatment regimen was 3 times a week, and UVA dose increased weekly by 20%. Response rates were 70% vs.50% in the group treated with 0.1% 8-MOP gel plus UVA compared with placebo. Dealing with the the type of the disease, no significant difference between the rates of response was observed. However, 8-MOP gel+UVA induced a significant decrease in erythema and infiltration. These results indicate that topical PUVA treatment with 8-MOP 0.1% in aqueous gel is an effective and well- tolerated alternative of systemic PUVA treatment and may preferably be employed in palmoplantar psoriasis, eczema and pustulosis. VI