Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İleri Teknolojiler Anabilim Dalı

(1-x)TeO2-xGeO2 (x=0.10, 0.20, 0.30) camlarının ısısl analizi ve mikroyapısal incelemesi

Thermal analysis and microconstructural invetigation of (1-x)TeO2-xGeO2 (x=0.10, 0.20, 0.30) glasses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142804 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

(1-x) Te02 - x Ge02 (x = 0.10, 0.20, 0.30) CAMLARININ ISIL ANALİZİ VE MİKROYAPISAL İNCELEMESİ ÖZET Tellürit camlar, silikat ve borat camlara kıyasla düşük ergime sıcaklığı, yüksek dielektrik sabiti, yüksek kınlım indisi ve iyi kızılötesi geçirgenlik gibi kullanışlı ve ilginç fiziksel özelliklere sahiptirler. Atmosferik neme karşı dirençlidirler ve büyük oranda nadir toprak iyonları ile katkılanabilirler. Bu nedenle, tellürit camlan son yıllarda bir çok teknolojik uygulama için uygun malzemeler olmuşlardır. Bu tür camlarda meydana gelebilecek çekirdeklerime ve kristallerime olayları hakkında bilgi sahibi olmak camda çekirdeklerime ve kristallenmenin istenmediği pratik uygulamalarda (optik fiberler,lazer camları, optik dönüşüm cihazları gibi) kararlılığını belirlemek açısından önemlidir. Bu çalışmada, Ge02 miktarının (l-x) Te02 - x Ge02 (x = 0.10, 0.20, 0.30) camlarının ısıl özellikleri, kristallenme kinetiği, mikroyapı morfolojisi ve kristal fazlannm oluşumuna olan etkisi diferansiyel termal analiz (DTA), X-ışmları difraktometresi (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) teknikleri ile incelenmiştir. DTA analizleri sonucunda, üç farklı kompozisyondaki Te02 - Ge02 camı için cam geçiş ve kristallenme sıcaklıkları belirlenmiştir. Bu değerler kullanılarak her bir cam için kristallenme mekanizması, hacimsel kristalizasyon olarak belirlenmiş ve kristallenme aktivasyon enerjileri elde edilmiştir. Oluşan kristal fazlar ve mikroyapı, XRD ve SEM teknikleriyle belirlenmiştir. ıx

Summary:

THERMAL ANALYSIS AND MICROSTRUCTURAL INVESTIGATION OF (l-x)Te02-xGe02 (x = 0.İ0, 0.20, 0.30) GLASSES SUMMARY Compared with silicate and borate glasses, tellurite glasses have interesting and useful physical properties such as low melting temperature, high dielectric constant, high refractive index and good infrared tranmissivity. They are resistant to atmospheric moisture and capable of incorporating large concentrations of rare-earth ions into the matrix. In recent years, they have been therefore promising materials for technological applications. Knowing the nucleation and the crystallization phenomena in such glasses is important to understanding the stability of a glass for practical applications where the formation of nuclei and their subsequent growth to crytals must be avoided (such as in optical fibers, laser glasses, optical switching devices). In this study, the effect of Ge(>2 content on the thermal properties, crystallization kinetics, niicrostructural morphology and formation of crystalline phases of Te(>2- GeC>2 glasses was investigated by using DTA, XRD and SEM techniques. Glass transition and crystallization peak temperatures of TeC>2 - Ge02 glasses were determined by DTA measurements. By using these results, the crystallization mechanism is found to be bulk crystallization for all glass compositions and crystallization activation energies were also calculated. Microstructure and crystal phases were determined by using SEM and XRD techniques.