Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

10-12 yaş grubu çocuk istismarı ebeveyn ve çocuk bilgilendirme çalışması

Child abuse at the age group of 10-12 research informing parents and children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208236 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın genel amacı, ilkokul üç, dört, ve beşinci sınıflarda okuyan 10, 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklar ile ebeveynlerinin istismar (fiziksel, duygusal ve cinsel) konusu hakkında ne bildiklerini görmek ve araştırmacı tarafından hazırlanan eğitiminbilgilendirmenin etkili olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda 10, 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklar (n = 43) ve bu çocukların ebeveynlerinden (n = 43) veri toplanmıştır. Veri toplama işlemi sırasında öncelikle hem çocuklara hem de ebeveynlerine istismar ölçeği uygulanmıştır. Daha sonra çocuklara, istismar konusunda sözel bir eğitim verilmiş, ebeveynlere ise eğitici bir broşür dağıtılmış ve okumaları sağlanmıştır. Sözel şekilde ve broşür olarak verilen eğitimin ardından her iki gruba tekrar istismar ölçeği uygulanmıştır. Veri toplama işlemi, araştırmacı tarafından geliştirilen ve 16 maddeden oluşan bir istismar ölçeği ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda hem çocukların hem de ebeveynlerin istismara ve olası sonuçlarına ilişkin görüşlerinin anlamlı oranda değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların istismar ile ilgili varolan bilgilerinin gelişme gösterip göstermediği ortaya çıkartılmıştır. Elde edilen sonuçlar çocukların ve ebeveynlerinin istismarın türleri, nedenleri, bireyin ilişkileri üzerindeki etkileri ve birey üzerindeki etkileri konusunda bilinçlendiklerini göstermektedir.

Summary:

The main purpose of this study was to find out what children and their parents knew about abuse (physical, emotional and sexual) and if the education-information given by the researchers was effective. The study was carried out with primary school children aged 10, 11 and 12 studying 3rd, 4th or 5th grades. Data was collected from children aged 10, 11 and 12 (n=43) and their parents (n=43). Firstly, the abuse scale was applied to either children and parents during data collection procedure. And then, children were informed by an oral presentation . Educative brochures were given to parents and they were made to read the brochures. Following education given by oral presentation and educative brochures, abuse scale was applied to either children and parents again. Data collection procedure was carried out by an abuse scale consisted of 16 items which was improved by the researchers. Statistical analysis demonstrated that thoughts of either children and parents about abuse and possible outcomes changed statistically significant. It was revealed whether the participants knowledge about abuse improved. The results showed that either children and parents became more conscious about types and reasons of abuse and effects of abuse on individuals? relations and individuals.