Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı

10-14 yaş arası çocukların motor beceri düzeylerinin belirlenmesi

Determination of motor skills levels of children between 10-14 ages

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 554218 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Yapılan çalışmanın amacı; 10-14 yaş arası çocukların motor beceri (MB) seviyelerinin belirlenmesi, MB ile bazı fiziksel özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 10-14 yaş arasında gönüllü toplam 300 (kız= 150 erkek=150) çocuk katılmıştır. Çalışmaya katılan çocukların MB'leri Dordel Koch Test (DKT) ile vücut kitle indeksleri (VKİ) [ağırlık (kg) / yükseklik (m2)] formülü ile, vücut yağ yüzdesi (VYY) Durnin – Womersley formülü ile belirlenmiştir. DKT ile VYY ve VKİ arasındaki ilişkiyi belirlemede Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Yaşlar arasındaki motor beceri farkı ANOVA testi ile belirlenmiş, farkın hangi gruptan kaynaklandığı Post-Hoc testlerinden Tukey testi ile tespit edilmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre, bütün yaş gruplarında hem erkek hem de kız çocukların yana sıçrama, esneklik, durarak uzun atlama ve mekik performanslarının orta düzeyin altında zayıfa yakın olduğu belirlenirken, denge ve esneklik performanslarının ise iyi ve orta düzey arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca motor becerinin VYY ve VKİ ile negatif yönde anlamlı bir ilişkisinin olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak, günümüz çocuklarının motor becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çocukların kilolu olmalarının motor becerileri sergilemede olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Çocukların motor beceriyi geliştiren aktivitelere dahil edilmelerinin fiziksel özelliklerinin istenilen seviyeye getireceğini bu durumun da motor beceriyi geliştireceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Dordel Kock Test, motor beceri, çocuk, fiziksel özellikler

Summary:

Objective: The aim of the study is to determine the motor skills (MS) levels of children between the ages of 10-14 and investigate the relationship between MB and some physical properties. Methods: A total of 300 (girls = 150 boys = 150) children aged between 10-14 years participated in the study. MBLs of the children participating in the study Body mass indexes (BMI) with Dordel Koch Test (DGS) [weight (kg) / height (m2)] formula, body fat percentage (BFP) was determined by the Durnin - Womersley formula. Pearson Correlation Analysis was used to determine the relationship between BFB and BMI. The difference in motor skills between ages was determined through ANOVA test and it was determined by the Tukey test from the post-Hoc tests that the difference was caused by the group. Results: According to the results obtained, it was determined that both male and female children were close to the mid-level weight, flexibility, standing long jump and shuttle performances in all age groups, while balance and flexibility performance were found to be between good and medium level. In addition, it was determined that motor skills had a significant negative relationship with BMI and BFB (p <0.05). Conclusion: As a result, it was determined that the motor skills of today's children were moderate. In addition, it was determined that children being overweight had negative effects on exhibiting motor skills. It is thought that children's inclusion in activities improve motor skills may bring their physical properties to the desired level and thus developing their motor skills. Keywords: Dordel Kock Test, motor skill, child, physical properties