Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Hekimliği Anabilim Dalı

10-18 yaş erkek futbolcularda somatotip ve vücut kompozisyonunun atletik performans ve yaşanan sportif yaralanmalar ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Body composition and somatotype in 10-18 year old male soccer players and their relation with athletic performance and soccer injuries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247482 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Spor dallarında iyi bir performans elde edebilmek için öncelikle uygun bir vücut tipinin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışma, genç erkek futbolcuların somatotip ve vücut kompozisyon özelliklerini belirlemek ve bu özellikleri ile aerobik performansları ve son bir yıl içerisinde yaşadıkları sakatlıklar ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla 10-18 yaş aralığında 122 genç erkek futbolcuda yapıldı. Katılımcılar üç farklı yaş grubuna ayrıldı. 1. grup 10-12 yaş, 2. grup 13-15 yaş ve 3. grup 16-18 yaş olarak sınıflandı. Katılımcıların, somatotipleri Heath-Carter metoduna göre değerlendirildi. Vücut kompozisyonu ölçümü Tanita TBF 300 Japan ile yapıldı. Atletik performans, saha laktat koşu hızı testi ile değerlendirildi. Son bir yıl içerisindeki yaşadıkları sakatlık sayısı kulübün alt yapıdan sorumlu sağlık görevlileri tarafından kaydedildi. Çalışmanın veri analizlerinde SPSS 15,0 istatistik programı kullanıldı.Çalışma bulguları, tüm futbolcuların geneli ve yaş gruplarına göre somatotip özellikleri ektomorfik mezomorf bulundu. Somatotip ve vücut kompozisyon özelliklerinin yaş ve fiziksel aktivite düzeyi ile değiştiği istatistiksel olarak saptandı. Somatotip ve vücut kompozisyonu değerleri ile futbolcuların performans koşu hızları arasında istatistiksel olarak anlamı bir korelasyon ilişkisi bulunmadı. Somatotip ile sakatlık yaşayan ve sakatlık yaşamayanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi.Sonuç olarak, tüm futbolcuların geneli ve yaş gruplarına göre saptadığımız ektomorfik mezomorf özellikleri; literatür bilgilerine göre, ülkemizdeki diğer takım oyuncularından daha yüksek, uluslar arası oyuncularının sonuçlarından daha düşük değerler olduğu görülmektedir. Koşu hızı ortalama değerlerin düşük olmasında, metodik farklılıklar ve antrenman sayı ve şiddeti gibi faktörlerin etkili olabileceğini düşünüyoruz. Katılımcıların somatotip özellikleri ile sakatlanma frekansı arasında negatif bir etkileşim bulunmadı. Alt yapı futbolcularımızın muskuleritesinin daha da arttırılmasına yönelik antrenman yüklenmeleri yapılmasını önerebiliriz.

Summary:

It has been accepted that a suitable body type is necessary for good athletic performance in a particular sport.The aim of this study was to determine the body composition and somatotype profiles of young soccer players and their relation with athletic performance and soccer injuries. The sample consists of 122 male soccer players aged 10-18 years. The players were divided into 3 groups according to their ages; 1. 10-12 years, 2. 13-15 years and 3. 16-18 years. Somatorypes were estimated with Heath-Carter anthropometric somatotype method. Body compositions have been assessed using Tanita TBF 300M Japan. A field running test was performed for determining the athletic performance. The injuries of all players were recorded through one year by the team physician. SSPS version 15.0 was used for statistical analysis.The mean somatotype of all players and three age groups were ectomorphic mesomorph.The changes in somatotype and body composition with age and activity level were statistically significant. There wasn?t any statistically significant relation between somatotype and body composition with running velocity. There was no significant difference in somatotype between injured and non injured players.İn conclusion the somatotype of all players was ectomorphic mesomorph. The players in our study were more mesomorphic than the young Turkish soccer players in previous studies but less mesomorphic than their european counterparts according to literatures. The low values of mean running velocities can be explained by the differences in training intensity and frequency, in addition to low mesomorphy ratings as well as the differences in method. There was no negative relationship between somatotype and injury rates. Training plans directed towards improving muscularity can be suggested for our young soccer players.