Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü

10. sınıf psikoloji dersinin işlenmesinde yaratıcı dram yönteminin kullanılması

Utilization creative drama method for the psychology course in the 10 th class

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122373 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 10. SINIF PSİKOLOJİ DERSİNİN İŞLENMESİNDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Keskin, Gürsel Yüksek Lisans, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı (GSE) Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşe Çakır İlhan Haziran 2002, 101 sayfa Bu çalışmada 10. sınıf (lise 2. sınıf) derslerinden biri olan Psikoloji dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasını sağlayabilmek amacıyla ders planı örnekleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma tarayıcı betimleyici bir desenle düzenlenmiş olup deneysel yöntem kullanılmamıştır. Araştırmanın evreni Psikoloji dersi ve örneklemi bu dersten beşinci bölümde sözü edilen ölçütlere göre seçilen ünitelerin bazı konularıdır. Araştırmada veriler Türkçe kaynaklardan edinilmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde verilen kuramsal bilgiler yaratıcı dramanın bir yöntem olarak nasıl kullanılabileceğine dayanak oluşturmuştur. Bu bölümde yaratıcı dramanın kısa bir açıklaması yapılarak eğitimle ilişkisi incelenmiştir. Yaratıcı dramanın eğitimde bir yöntem olarak nasıl kullanabileceğine ilişkin veriler de bu bölümde yer almaktadır. Beşinci bölümde ise Psikoloji dersi ile ilgili genel bilgilere ve Psikoloji dersi programına yer verilmiştir. Bu programdan yaratıcı drama yöntemi ile işlenecek konular ve bu konuların seçilme ölçütleriyle yaratıcı drama yöntemine göre düzenlenmiş ders planları da beşinci bölümde yer almaktadır. Araştırma bir tarayıcı- betimleyici araştırma olduğu için bulgular ders planı olarak biçimlendirilmiştir. VII

Summary:

ABSTRACT UTILIZATION OF CREATIVE DRAMA METHOD FOR THE PSYCHOLOGY COURSE IN THE 10th CLASS Keskin, Gürsel Thesis Supervisor : Associate Proffessor Ayşe Çakır İlhan June 2002, 101 pages In this study, it is aimed to develop examples of lecture plans for the utilization of creative drama method the Psychology course which is a course for the 10th class. No experimental methods were used by arranging the research in a surveyor and descriptive methods. The space of the research is the Psychology course and its target is same of the subjects of the units selected from this course with respect to the constraints described in the 5th section. The data in the research was obtained from Turkish resources. Thearetical informaiton given in the 4th section of the research forms a basis for how the creative drama can be used as a method. The relation of the creative drama with education is examined by making a brief explanation of the creative drama. The data for how the creative drama can be used as a method in education is in this section as well. In the 5th section, general information for Psychology course and its program is presented. Subjects that well be covered from this program by the method of creative drama and the selection measures of these subjects along with lecture plans arranged according to the creative drama method are also in the 5th section. Since the research is surveyor anda descriptive method results are formed as a course plan. VIII