Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

11-15 yaş arası çocuk suçlularda aile içi şiddet ve davranış problemlerinin suçta tekrar ile ilişkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 138476 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Çalışmanın amacı suç işlemiş çocuklar arasında, bir kez suç işleyenler üe birden fazla suç işlemiş çocukların, aile içi şiddete maruz kalma ve davranış sorunları bakımından birbirinden ne denli farklılaştığını araştırmaktır. Aile içi şiddetin, suç davranışı ve diğer davranış sorunları üzerine, literatürden bildiğimiz, etkisini, bu iki grupta ölçmek üzere, CTQ, YSR ve CDC ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma grubu, mahkemenin psiko-sosyal durumunu inceleme için sevkettiği, 11- 15 yaş dilimindeki, 110 erkekten oluşmuştur. Suç bilgileri, kendi beyanlardan ve mahkeme kayıtlarından elde edilmiştir. Uygulamalar, Ari seansta, ilk iki ölçeğe ait maddelerin vakalara, diğerinin, ebeveynlerine yöneltilmesi suretiyle gerçekleşmiştir. Ayrıca, sosyo demografik bilgiler ve ailede şiddette risk faktörleri verileri sağlanmıştır. Hipotezlerimiz, ölçeklerden suçta tekrar grubunun daha yüksek puan alacağı ve risk faktörleri ile CTQ puanlan arasında yüksek korelasyon görüleceği şeklindedir. Sonuç : Gruplar arasında ölçek sonuçlarında ciddi farklılıklar saptanmıştır. Hipotezlerimizin tümü, desteklenmiş olup, suçta tekrar grubunun, yüksek oranlarda, aile içi şiddet mağduru olduğu ve ciddi davranış sorunları gösterdiği görülmüştür. Lojistik regresyon analizi ile, CTQ toplam travma alt ölçeği, YSR- alt ölçeklerinden, toplam davranış problemleri ve içeyönelim problemleri puanları yordayıcı faktörler olarak saptanmıştır. 154

Summary:

ABSTRACT The aim of this study is to explore the difference between nonrepeat and repeat offenders by means of domestic violence victimization and behavior problems in a group of juvenile delinquents. CTQ, YSR and CDC were used to measure the effects of domestic violence on delinquent and problem behaviors. The sample was consisted of 110 males between the ages 11-15. The information on offending was obtained from court records and self- report The administration of the first two scales was done on cases and the other on the parents in two settings. Tha data on SES and risk factors for domestic violence were also obtained. Our hypothesis were as; repeat offenders would get higher scores on all scales and there would be high correlation between risk factor scores and CTQ scores. Results : There were important differences between the two groups on all scales. All hypothesis were supported and repeat group was found to have high DV victimization and serious behavior problems. According the results of logistic regression analysis, CTQ total trauma subscale, YSR total behavior problem and YSR internalising problem subscale scores appeared to be the predictive factors.