Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

11.-15. yüzyıllar arasında Bizans mimarlığında Aristokrat konutları

Byzantine aristocratic housing architecture: From the eleventh to the fifteenth century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523662 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Erken dönem Hıristiyan toplumu hala Antik Çağ'dan miras kalan güçlü bir kamusal karaktere sahiptir. Orta Bizans dönemi toplumunda günlük yaşam ve aile kavramına duyulan ilgi gittikçe daha özel bir durum haline geldi. Bununla birlikte, bu olgu konut mimarisine de yansıtılmıştır. Geç Antik Dönem boyunca, yayvan bir plana sahip ve peristilli avlusu olan aristokrat konutlar inşa etme geleneği terk edilmiş, bunun yerine evler daha özel ve kendi içine kapalı bir görünüm kazanmıştır. 11. yüzyıldan sonra ortaya çıkan yeni bir aristokrasi, sarayların inşasında tek bloklu ve müstahkem görünüşlü bir yapıyı tercih etmeleriyle kendine özgü karakterini ortaya koymuştur. Bizans'ın son yüzyılları boyunca, "hane" veya "oikos", aristokrasi için gücün, sosyal statünün ve ailenin devamlılığının bir sembolü olarak kabul edilmiştir. Bu tez, 11. yüzyıldan sonra Bizans aristokrasisinin ortaya çıkışını, doğasını ve bir kurum olarak oikos'un önemini incelemektedir. Bunu, çağdaş yazılı kaynakların analizi ile birlikte mevcut arkeolojik kalıntılara dayanarak, aristokrat konutlarının araştırılması takip etmektedir.

Summary:

The early Christian society had still a strong public character inherited from Antiquity. By the middle Byzantine period society had experienced a change. Society became more private with the family as the dominant focus of daily life. Likewise, this phenomenon was translated into domestic architecture. The tradition of building sprawled atrium aristocratic houses during Late Antiquity was abandoned, and instead houses acquired a more private and inward look. A new aristocracy that emerged after the eleventh century favored the construction of palaces in the form of a single-block, with a fortified look, reasserting its private character. During the last centuries of the Byzantine Empire, the household, or oikos, represented a symbol of social status, familial continuity and power for the aristocracy. This thesis examines the emergence and nature of the Byzantine aristocracy after the eleventh century, and the importance of the oikos as an institution. This is followed by a survey of the dwellings of the Byzantine aristocracy located in modern Turkey. The survey is based on the surviving archaeological evidence, in conjunction with an analysis of contemporary written sources.