Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

11 Eylül 2001 sonrası ABD'nin değişen güvenlik algılamaları ve politikaları

After 11 September 2001, changing security policy and perceptions of USA

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265600 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada ?11 Eylül Sonrası ABD'nin değişen güvenlik algılamaları ve politikaları? incelenmiştir. Amerikan dış politikasının kuruluşundan günümüze kadar güvenlik ve dış politika yaklaşımlarına birlikte değinilmiş, ABD'nin dış politikasının nasıl geliştiği ele alınmıştır.Soğuk Savaş sonrası değişen ABD dış politikası, bunu etkileyen içsel faktörler(yenimuhafazakar akım) ve dışsal faktörlerin(SSCB'nin dağılması, yeni dünya düzeni, tek kutupluluk, küreselleşme, 11 Eylül saldırıları) analizi yapılmıştır.1990'larda Amerikan dış politikasının öncelikleri ve amaçları incelendikten sonra George W. Bush dönemi dış politika yaklaşımı ele alınmış bu bağlamda yayınlanan ?ulusal güvenlik strateji belgeleri? incelenmiştir. Çalışmada 11 Eylül 2001 saldırılarının Amerikan dış politikasını nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur.Son olarak George W. Bush dönemi ABD dış politikasında meydana gelen gelişmelere değinilmiş, Afganistan Savaşı, Irak'ın İşgali, İran ve Suriye ile ilişkiler incelenmiş, Soğuk Savaş sonrası ABD-AB, ABD-Latin Amerika ve ABD-ÇHC ilişkilerinin gelişimine göz atılmış 11 Eylül sonrası süreçle beraber analiz edilmiştir.

Summary:

In this paper, ?changing security perceptions and policies of the U.S after September 11?? is studied. Also the approaches of the U.S. foreign policy beginning from its foundation till present is mentioned together and how it has developed is handled.Evaluation of changing U.S. security policy after Cold War within its internal(neo-cons) and external factors(Collapse of S.S.R.U., ?new world order?, ?unipolar? and ?11 September events?) is done.After examining priorities and goals of the U.S. foreign policy, George W. Bush period?s foreign politics approach is handled and the ?national security strategy documents? published within this context is examined. In this study `?how the September 11 attacks affected the U.S foreign politics?? is emphasized.Finally, the events that happened in George W. Bush term?s foreign politics is dealt, Afghanistan War, Invasion of Iraq, relations with Iran and Syria are examined, Post Cold War relations of U.S.-EU, U.S.-Latin America, U.S.-China is reviewed and analysed together with the post period of the September 11.