Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

11 Eylül sonrası Amerika Bileşik Devletleri'nin güvenlik algısının Ortadoğu'ya yansımaları

Reflections of the United States security perception to the Middle East After September 11

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 564803 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızdaki söz konusu güvenlik kavramı, idrak etme ve kapsam boyutlarıyla güvenlik anlayışı ve bu anlayıştaki değişim ile, Ortadoğu coğrafyasındaki tehditler ve fırsatlar karşında ABD'nin bunları değerlendirmek ya da bunlardan korunmak için gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmektedir. Ortadoğu ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerin başladığı günden itibaren 11 Eylül olaylarının ve ayrıntılı olarak sonrasının ele alındığı, bu çalışmanın ana temasını ve kapsamını, ABD'nin dış politikası ve bu bağlamda oluşturulan güvenlik politikaları doğrultusunda Ortadoğu coğrafyasındaki, terörle mücadele, silahlanmayı önleme (nükleer tehditler), bölgeye barış ve demokrasi getirme gibi gerekçelerle askeri ve diplomatik eylemlerin incelenmesi oluşturmaktadır. Uluslararası ilişkiler disiplininde, 11 Eylül sonrasında güvenlik algılaması değişmiş, iki kutuplu sistemden tek kutupluluğa geçilmesi ile ABD, tek süper güç olarak dünya siyasetine artan ağırlığını koymaya başlamıştır. Son yüz yılda Ortadoğu coğrafyasında petrolün bulunması ile birlikte, bölgedeki petro-doların hakimiyetini ele geçirme gayesi büyük güçlerin dikkati çekmiştir. Böylece en büyük küresel güç olan ABD'nin bu bölgede nüfuz alanı yaratmasından daha doğal bir şey yoktur. Bu doğrultuda üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde güvenlik kavramının mevcudiyeti ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde ise, ABD'nin 11 Eylül saldırılarına karşı toplumsal ve siyasi tutumları ve bu saldırılara karşı Ortadoğu'da yaptığı dış politika hamleleri analiz edilmiştir.

Summary:

In our study, the concept of security, comprehension and scope of security with the understanding of security and change in this understanding, in the Middle East geography of the threats and opportunities in the United States to evaluate them or to protect their activities are examined. From the beginning of the relations between the Middle East countries and the United States, the events of September 11 and the following are discussed in detail, the main theme and scope of this study, the foreign policy of the US and the security policies in this context in the Middle East, anti-terrorism, anti-armament prevention (nuclear threats) examining military and diplomatic actions on the grounds of bringing peace and democracy to the region. In the discipline of international relations, the perception of security changed after September 11, and with the transition from bipolar system to uni-polarity, the US began to take the increasing weight into world politics as the only superpower. With the discovery of oil in the Middle East geography in the last hundred years, the aim of capturing the domination of the petro-dollar in the region has attracted the attention of the great powers. Thus, there is nothing more natural than creating the sphere of influence in this region, which is the largest global power. In this respect, the existence of the concept of security and the scientific studies in this field were examined in the first part of our study which consists of three parts. In the second and third chapter, the social and political attitudes of the United States against the September 11 attacks and the foreign policy moves of these attacks in the Middle East were analyzed.