Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2017

11 Eylül sonrası değişen güvenlik algısı ve ekonomik güvenlik: Türkiye örneği

Changing security perception and economic security in the post-9/11 era: The case of Turkey

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 465751

Tezi Bul
Özet:

Beşeri bilimlerdeki çoğu kavram gibi güvenlik kavramı da her dönemin ihtiyacına göre şekillenmiş, farklı bakış açılarıyla yorumlanmış ve değiştirilmiş bir kavramdır. Bireyler, vatandaşlar, insanlar, topluluklar, gruplar, toplumlar ve devletler için tekrar tekrar oluşturulan kavram, askeri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutların biri, birkaçı veya hepsi ile ilişkilendirilerek derinleştirilmiştir. Bu çalışma Türkçe yazında, makro çerçeve dâhilinde ulus-devleti temel referans nesnesi alarak ekonomik güvenliğe dış ekonomi politikaları bağlamında sistematik biçimde yaklaşan ilk çalışmadır. Deskriptif yöntem aracılığıyla tasvir edilen ve basit bir denklem oluşturularak farklılaştırılan çalışma, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin nasıl ve hangi bağlamda tanımlanabileceğini içeren bir çerçeve sunmuştur. Türkiye'nin ekonomik güveliğini kalıcı ve sürdürülebilir kılmasının temelinde kurumsal arka planının sağlam ve sağlıklı bir yapı üzerinden yükselmesi, politika yapıcıların bu kurumsal yapı dâhilinde şeffaf ve güvenilir biçimde, yüksek diplomatik yetenekle hareket etmeleri, Türkiye'nin sahip olduğu coğrafya gibi değiştiremediği unsurlarını lehine çevirerek onlardan maksimum düzeyde istifade etmesi gerekmektedir. Uluslararası arena her zaman ülke çıkarlarının korunabileceği bir ortam olmayabilir, ancak sağlam temelli kurumlar, gelenekler ve farklı alternatifleri barındıran, geleceği gören yol haritaları basiretli politika yapıcıların esnek hareket etmelerini ve ekonomik güvenliği inşa etmelerini sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Güvenlik, 11 Eylül, Ekonomik Güvenlik, Dış Ekonomi Politikaları Analizi

Summary:

Like many concepts in social sciences, the notion of security is a concept that has been shaped, modified and interpreted in different ways. The concept has been deeply redefined for individuals, citizens, people, communities, groups, societies and states, and has been deepened by relating to one, several, or all of the military, social, environmental and economic dimensions. This study is the first study in Turkish literature, taking the nation-state basic reference object within macro framework and systematically approaching economic security in the context of foreign economic policies. The study, which is depicted via a descriptive method and differentiated by creating a simple equation, provides a framework on how and in what context Turkey's economic security can be defined. The rise of Turkey's institutional background on a solid and healthy structure at the basis of making Turkey's economic security sustainable and sustainability makes it possible for policy makers to act in a transparent and reliable manner within this institutional structure with high diplomatic skills and in favor of elements that Turkey can not change like its geography which should be used at its maximum level. The international arena may not always be an environment in which the interests of the country can be preserved, but future-oriented road maps that incorporate well-established institutions, traditions and alternatives will enable prudent policy makers to move flexibly and build economic security. Keywords: Security, 9/11, Economic Security, Foreign Economy Policies