Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı

11 eylül sonrasında Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobi

Xenophobia and İslamophobia in Europe after 9/11

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 603897 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bugün Avrupa'nın yükselen trendi haline gelen İslamofobi, tarihsel süreç içerisinde Soğuk Savaş'ın sona erdiği 1990'lı yıllardan günümüze kadar uzanan İslam'a ve Müslümanlara karşı bir tavır olarak görülmektedir. İslamofobi teori, işlevsel ve ideolojik bir kavramdır ve özellikle Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra şekillenen İslamofobi, Müslümanlara ve İslam'a karşı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı şeklinde kendini göstermiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde New York'taki İkiz Kulelere yapılan saldırılardan sonra 11 Mart 2004 Madrid ve 7 Temmuz 2005 Londra saldırıları da Avrupalıların İslam tehdidi korkularını artırmıştır. Söz konusu terörist saldırılar sonrasında Avrupa'da İslam'ın ve Müslüman kesimin varlığını, Batılı değerlerin yok oluşu kapsamında bir tehdit olarak algılayanların sayıları artmıştır. Avrupa geneli teröre karşı daha sert tutumlar ve tedbirler almıştır. Avrupa'da İslam ve Türklere ilişkin söylemlerin hangi boyutta olduğu, Müslümanlara karşı söylemlerin medyada nasıl yansıtıldığı ve mevcut görüntünün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl yansıdığı konumuz açısından önem taşımaktadır. Avrupa'da İslamofobinin kökeninde ırkçılık, yabancı düşmanlığı bulunmaktadır. İslamofobinin yaygınlaşmasında 11 Eylül terör saldırıları tetikleyici işlev görmüştür. İlave olarak Avrupa ülkelerinde göçmenlerin sayısının yıldan yıla artması yabancı düşmanlığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Almanya'da Türkler, Fransa'da Cezayirliler, İngiltere'de Pakistanlılar, Bangladeşliler ve Hintliler Avrupa'nın ötekileri olarak nitelendirilmiş ve dışlanmışlardır. Kara Afrikası'ndan gelenlere karşı ayrımcılık Avrupa ülkelerinde bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 20 yılda kökenleri eskilere giden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, İslamofobi olarak yeniden öne çıkmıştır. Batı toplumları bir yandan ayrımcılıkla mücadele amacıyla yasal düzenlemeler yapmaktadır. Ama öte yandan hem üye devletlerde, hem de Avrupa Parlamentosunda yabancı düşmanı ve marjinal siyasal partilerin temsili artmaktadır. Avrupa'da İslamofobinin güçlenmesinin bir düzineye yakın sebebi vardır. 11 Eylül 2001'deki saldırı, Batı ülkelerinde İslamofobinin güçlenmesini tetiklemiştir. Anahtar Kelimeler: İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, 11 Eylül saldırısı.

Summary:

Islamophobia, which has become the rising trend of Europe today, is seen as an attitude towards Islam and Muslims from the 1990s until the end of the Cold War. Islamophobia is a theory, functional and ideological concept, and Islamophobia, especially shaped by the collapse of the Soviet Union, has manifested itself as racism and xenophobia against Muslims and Islam. After the attacks on the Twin Towers in New York on 11 September 2001, the attacks of London on 11 March 2004 Madrid and 7 July 2005 increased the fears of the Europeans against the threat of Islam. After these terrorist attacks, the number of those who perceived the existence of Islam and the Muslim population in Europe as a threat to the disappearance of Western values increased. Europe has taken more rigid attitudes and measures against terrorism. Europe is to what extent the discourse on Islam and Turkey, as reflected how the bears say against Muslims in the media and how it reflected on issues important to our current image of Turkey-European Union relations. Islamophobia in Europe has its origins in racism and xenophobia. The spread of Islamophobia has triggered the September 11 terrorist attacks. In addition, the increase in the number of immigrants in European countries from year to year has led to the spread of xenophobia. Turks in Germany, Algerians in France, Pakistani, Bangladeshi and Indians in England have been described as the others of Europe and excluded. Discrimination against those coming from Black Africa is another problem in European countries. In the last 20 years, racism and xenophobia, whose origins go back to the old, have come to the fore as Islamophobia. On the one hand, Western societies make legal arrangements to combat discrimination. On the other hand, the representation of xenophobic and marginal political parties is increasing both in the member states and in the European Parliament. There are about a dozen reasons why Islamophobia has grown stronger in Europe. The attack of September 11, 2001 triggered the strengthening of Islamophobia in Western countries. Key Words: Islamophobia, racism, xenophobia, discrimination, 9/11 attack.