Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

2005

11B+186W @ 68 MeV reaksiyonu ile elde edilen 5n kanalının incelenmesi

Investigation of 5n channel obtained via the 11B+186W @ 68 MeV reaction

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 198534

Tezi Bul
Özet:

ÖZET11B + 186W @ 68 MeV REAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN 5n KANALININİNCELENMESİBu çalışmada A~190 kütle bölgesinde yer alan 192Au (Z=79, N=113) çekirdeğiincelenmiştir. 192Au çekirdeği 11- spin ve pariteli temel band başlangıç seviyesine sahipve oblate deformedir. 192Au çekirdeğinin daha önce yapılan çalışmalar ile kurulmuşseviye şamasında spin ve pariteleri belirlenememiş olan seviyeler için spin ve paritetayini yapılmıştır. Ayrıca seviye şemasında bulunan bütün geçiş şiddetlerihesaplanmıştır.Amerika Birleşik Devletleri, Yale Üniversitesi Wright Nükleer Yapı Laboratuarındaki(Wright Nuclear Structure Laboratory) ESTU TANDEM hızlandırıcısında 68 MeV'ekadar hızlandırılan 11B iyonlarının 3x300 µgr/cm2 kalınlığındaki 186W hedefi ilebombardımanı sonucu oluşturulan 186W (11B, xn) ağır-iyon füzyon-buharlaşmareaksiyonu kullanlılarak 5n reaksiyon kanalı incelenmiştir. Bu reaksiyon kanalındagözlenen gama geçişleri YRAST BALL (Yale Rochester Array for Spectroscopy) ÇokDedektörlü Gama Işın Spektrometresi ile dedekte edilmiştir.γ-γ-γ üç boyutlu histogramda gözlenen tüm geçişler için, DCO (Directional Correlationfrom Oriented States) matrisi ile oluşturulan spektrumlardan açısal yönelim oranlarıbulunmuştur. Bu DCO oranları kullanılarak spin ve paritesi belirlenememiş olanseviyelerin spin ve pariteleri tayin edilmiştir. Ayrıca lineer polarizasyon ölçümleri ile debütün geçişlerin geçiş karakteristikleri (multipolariteleri) belirlenmiştir. Seviyeşemasında yer alan bütün gama geçişlerinin geçiş şiddetleri, ait oldukları bandbaşlangıcında yer alan gama geçişlerinin şiddetlerine normalize edilerek elde edilmiştir.viii

Summary:

SUMMARY11 186INVESTIGATION OF 5n CHANNEL OBTAINED VIA THE B+ W @ 68MeV REACTIONIn this work 192Au (Z=79, N=113) nucleus was examined in A~190 mass region. 192Aunucleus has 11- ground bandhead level spin and parity and is an oblate deformednucleus. The unidentified spin-parities of 192Au nucleus from the level schemeconstructed in previous works were estimated. The whole transition intensities existedin level scheme were calculated.11B ion-beam of 68 MeV energy provided by ESTU TANDEM accelerators in theWright Nuclear Structure Laboratory, Yale University, United States of Americabombarded the 3x300 µgr/cm2 186W target and 5n channel of the 186W (11B, xn) heavy-ion fusion-evaporation reaction was investigated. The gamma-rays transitions observedin this reaction channel were dedected by Multi-detector Gamma-Ray SpectrometerYRAST BALL (Yale Rochester Array for Spectroscopy).Angular correlation ratios of all trasitions observed in γ-γ-γ three dimensional histogramwere obtained from the spectra built by means of DCO (Directional Correlation fromOriented States) matrices. The levels with unidentified spin and parities weredetermined by using these DCO ratios. The characteristics of all these transitions werealso determined by the lineer polarization measurement. Transition intensities of allgamma transitions taken place in the level scheme were obtained by normalizing thetransition intensities to that of the transition the band-head of the involved band.ix