Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

12-15 yaş arası ergenlerin suç davranışına yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi

An analysis of crime awareness among young adults aged 12-15

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 308076 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, 12-15 yaş arasında örgün eğitim içinde yer alan ergenlerin okula, öğretmene ve akranlarına karşı suç unsuru taşıyabilecek eylemlerine yönelik farkındalıklarının araştırılmasıdır.Bu çalışma ile, 2010 yılında İstanbul ili Sancaktepe ilçesinde iki ayrı ilköğretim okulunda (Nermin Ahmet Hasoğlu İlköğretim Okulu ve Hüseyin Temizel İlköğretim Okulu) ve iki ayrı ortaöğretim okulunda (Samandıra Lisesi ve Tolga Çınar Kız Meslek Lisesi) eğitim-öğretim görmekte olan 231 öğrencinin suç unsuru taşıyabilecek eylemlerine ilişkin farkındalık düzeyleri belirlenmek istenmiştir.Çalışma, problemi betimleme amacı güttüğü için, araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanıldı ve suç davranışına ilişkin farkındalıkları anket yoluyla betimlenmeye çalışıldı. Uygulanan anketin sosyo-demografik veriler bölümünde bireysel ve ailesel özellikleri sorgulandı. Ayrıca anılan ergenlerin daha önce bir suça karışıp karışmadıkları, ailelerinin kriminolojik geçmişleri de sorgulandı.Anket bölümünde araştırmada incelenen ergenlerin suça yönelik farkındalıkları okul yaşamı ve bu yaşantının olanak sağladığı sosyal ilişki alanlarında (akran ve öğretmen) görülebilecek suç unsurları ile sınırlandırılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan anket bu üç etkileşim alanına yönelik oluşturulmuştur. Elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmiştir.Araştırmada kullanılan ankette ki 13 suç teşkil eden davranışa yönelik ergenlerin farkındalıklarına bakıldığında; farkındalığın diğerlerine göre düşük olduğu davranışların okul eşyalarına zarar verme, kavga etme, arkadaşlarının eşyalarına zarar verme ve arkadaşlarının görüntülerini internette yayınlama davranışına ait suç bilincinin yer alması dikkat çekmiştir.

Summary:

This study aims to investigate the awareness of 12-15 years old schooled adolescents about the activities which may carry criminal nature towards their school, teacher and peers.This study tried to find out the levels of awareness of 231 students about the activities which may carry criminal nature. These students were studying at two different primary schools and two different secondary schools in the city of İstanbul, province of Sancaktepe. Namely, these schools are Nermin Ahmet Hasoğlu Primary School and Hüseyin Temizel Primary School and Samandıra High School and Tolga Çınar Girls Vocational High School.This study used scanning model as it aims to describe the problem. It used surveys to describe the awareness of criminal behavior. Individual and family characteristics were investigated in the socio-demographic section of the survey. In addition, it was also investigated whether the investigated adolescents and their families had got involved in crime.In the survey section, the awareness is restricted to the criminal acts that may be observed within the environment of school life and the social life surrounding school life (teacher and peers). The survey prepared in this respect was formed towards these three interactive areas. The data was analyzed statistically.When the awareness of adolescents towards 13 criminal behaviors are observed, it is seen that the criminal behavior whose awareness is low according to others are damaging school property, fighting, damaging peers? properties, sharing peers? videos and photos on the internet, which caught a considerable attention.