Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı / Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı

12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti ve 1983-1987 I. Özal Sivil Hükümeti'nin eğitim ile ilgili görüş, politika ve uygulamalarının karşılaştırılması

A comparative analysis of the educational views, policies and practices of the 12 September 1980 Military Government and 1983-1987 the I. Ozal Civilian Government

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 387829 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, 12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti ve I. Özal Sivil Hükümetinin eğitim görüş, politika ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışıldı.Araştırmada, tarama modeli kullanılarak alanda var olan yazılı kaynaklar taranarak bilgiler toplanmış ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle araştırma betimsel nitelikte bir çalışma olmuştur. Araştırmanın evrenini, 1980 ? 1987 yılları arasında görev yapmış bir askerî ve bir sivil hükümetin eğitim görüş, politika ve uygulamalarının Millî Eğitim Şûralarında, Kalkınma Planlarında, Hükümet Programlarında, Tebliğler Dergisinde, devlet başkanlarının ve başbakanların demeçlerinde ve Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Asır olmak üç gazetede yer alan bilgiler doğrultusunda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi oluşturmaktadır.Araştırmada, ilk olarak eğitim ve siyasal iktidar ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra 12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti ve I. Özal Sivil Hükümetinin eğitim görüş, politika ve uygulamalarına ayrı ayrı yer verilmiştir. Bunun için, Millî Eğitim Şûraları, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Tebliğler Dergisi, devlet başkanlarının ve başbakanların demeçleri, Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Asır olmak üzere üç gazete ele alınıp değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak da, iki hükümetin eğitim görüş, politika ve uygulamaları karşılaştırılarak incelenmiş, 12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti ve I. Özal Sivil Hükümeti arasındaki benzerlik ve farklılıklara ulaşılmıştır.12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti ile I. Özal Sivil Hükümeti arasında benzerliklerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiştir. 12 Eylül 1980 Askerî Hükümeti'nin hemen ardından ülke yönetimine gelen I. Özal Sivil Hükümetinin, tam sivilleşememiş bir hükümet olduğu belirlenmiştir. Askerî Hükümet döneminde gösterilen denetimli ve otoriter tutumun Sivil Hükümet döneminde de sürdüğü gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler: askeri, sivil, hükümet/ iktidar, eğitim, ideoloji/ politik görüş

Summary:

This study is an attempt to provide a comparative analysis of the educational views, policies and practices of the 12 September 1980 Military Government and the I. Özal Civilian Government.In the study, the existing written sources in the field have been gathered and evaluated using the scanning model. Thus, the study is of descriptive character. The universe of the study consists of a comparative analysis of the educational views, policies and practices of a military and a civilian government serving between the years 1980 and 1987 in the light of the information contained in National Education Councils, Development Plans, Government Programmes, Communiqué Magazines, statements of head of states and prime ministers and three newspapers, namely Milliyet, Cumhuriyet and Yeni Asır.First of all, the relationship between education and political power has been examined in the study. This is followed by an examination of the educational views, policies and practices of the 12 September 1980 Military Government and the I. Özal Civilian Government seperately. Within this framework, National Education Councils, Development Plans, Government Programmes, Communiqué Magazines, statements of head of states and prime ministers and three newspapers, namely Milliyet, Cumhuriyet and Yeni Asır have been evaluated. Finally, the educational views, policies and practices of the two governments are compared and analyzed, and the similarities as well as the differences between the 12 September 1980 Military Government and the I. Özal Civilian Government have been presented.It was identified that there were more similarities between the 12 September 1980 Military Government and the I. Özal Civilian Government that differences. It was observed that the I. Özal Civilian Government with came into power just after the 12 September 1980 Military Government was a government which was not totally civilized. It was identified that the controlled and authoritarian stance displayed during the military government period was continued during the civilian government period.Key Words: military, civilian, government, education, ideology/ political view