Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

12 Kasım 1999 Düzce depremi makrosismik araştırması

Macrosismic study of 12 November 1999 Düzce earhtquake

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 198486 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce' de meydana gelen MW= 7.3 olanDepremin makrosismik araştırması yapılmıştır.Çalışma 5 bölümü kapsamaktadır.Birinci bölümde Türkiyedeki deprem sorunu ve çalışmanın amaç ve kapsamıbelirtilmiştir.İkinci bölümde deprem parametreleri tanımları yapılmıştır.Şiddet, hız ve yapı tiplerindeki hasar arasındaki ilişkiler ile fay, fay türleri ve levhatektoniği tanımları verilmiştir.Türkiye' nin Tektoniğinin'den, Kuzey Anadolu Fay Zonuile Düzce Depreminin ilişkisinden çalışmanın üçüncü bölümünde ayrıntılı bir şekildebahsedilmiştir.Çalışmanın dördüncü bölümünde ise, araştırma alanı belirlendikten sonra 17 Agustos1999 Gölcük Depremi öncesi ve sonrası gerilme değişimi ve bölgenin deprem etkinliğianlatılmıştır. Arazi gözlemleri ve anketler sonucunda elde elde edilen verilerdeğerlendirilmiş ve eşşiddet haritası çizilmiştir.Çalışmanın beşinci ve son bölümündeyse makrosismik inceleme sonucunda ortayaçıkan sonuçlar anlatılmıştır.VI

Summary:

In this work, the macrosismic study of the Düzce earthquake (MW=7.3) that occured atNovember 12,1999 is presented. This study is includes in five parts.In the first part of study, the earthquake problems in Turkey and the aim of the study isdescribed.The parameters of the earthquake are defined in the second chapter. Relations betweenintensity, velocity and the damage types of buildings are explained. Detailedinformation about fault, types of faults and plate tectonics models are presented.In the third part of the study, the tectonics of Turkey, the relation of North AnatolianFault Zone and Düzce Earthquake are explained in details.In the fourth part of the study, after determining study area, stress-drop before and afterthe August 17, 1999 Gölcük Earthquake and earthquake activity are given in the studyarea. The data obtained as a result of observations of the area and questionnaire about itis evaluated and intensity map is drawn.Finally, in the last part of the study the results of the macrosismic study are discussed.VII