Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

12 nolu Antalya Şer'iyye sicili defterine göre 1862-1864 yılları arasında Antalya şehrinin idari ve sosyo-ekonomik durumu

According to XII numbered judicial register of Antalya between the years 1862-1864 the administrative and social-economic situation of the city of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 206336 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

viÖZETİdari, adli, sosyolojik, ekonomik ve etnografik bakımdan önemli kayıtlar içeren şer'iyyesicillerinin, tutulduğu yer ve tarihlerde yerel farklılıkların ortaya çıkarılması ve bu anlamdaşehir tarihinin aydınlatılmasında çok önemli yeri bulunmaktadır.Bu tezde 1862-1864 yılları arasında tutulan XII Numaralı Antalya Şer'iyye Siciliışığında Antalya'nın idari, adli, sosyo-ekonomik görüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır.İncelenen dönemde Antalya'nın Konya eyaletine bağlı bir sancak olduğu ve özellikle II.Mahmut ve Tanzimat Döneminde ortaya konan idari, adli, ekonomik ve sosyal uygulamalarınAntalya'ya aynen yansıdığı görülmektedir. Bu dönemde Antalya'nın idari yapısındakaymakamlar, adli yapıda naiblerin sorumlu olduğu ve yapılan yenileşme hareketlerine uygunolarak yeni kurumların var olduğu tespit edilmiştir.Bu dönemde devletin iktisadi politikalarının Antalya'ya ne ölçüde yansıdığınıgöstermesi bakımından tedavülde bulunan paralar, çeşitli ürünlere ait fiyatlar; ayrıca ailelerindurumu ve etnik-dini yerleşim itibariyle kentin sosyal profili ortaya konularak, Antalya'nıntipik bir Osmanlı- Anadolu kenti olma özelliği göze çarpmaktadır.

Summary:

viABSTRACTCourt records, which contains important documents related to administrative, socio-economic, judicial, sociological and ethnographic sturucture, have significant place inenlightenment of urban history and bringing up regional pecularities.In this thesis, under the light of XII Numbered Antalya Sharia Sijills, which wasbelonged to 1279-1280/1862-1864, Antalya?s administrative, judicial, socio-economicstructure were examined. In the period between 1862-1864, Antalya was a sanjak that wasrelated to province of Konya and especially renovations which was carried out at time ofMahmut the second and during the Tanzimat period and applied in the areas of administration,judiciary and economy to Ottoman empire are totally reflected to Antalya as well. In additionto this in this period, the kaimakams were at the top of the administrative structure, the naibwere having duties in judicial judgements and new stuructures were emerged related tomodernizaton applications.To bring out to which extend the economic policy of Ottoman state is reflected toAntalya, value of money which were in circulation, prices of various products were given.Finally, to bring up the social profile of city of Antalya, ethniccal-religious settlement andsituation of families are examined and it can be said that Antalya was a typical Ottoman-Anatolian city at ıts time.