Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Bilim Dalı

12 numaralı gelir vergileri standardı kapsamında gelir vergilerinin finansal raporlaması ve uygulamalı örnekler

Financial reporting of income taxes and accounting practices in the context of IAS 12 income taxes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386770 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IAS/TMS 12 Gelir vergilerinin finansal raporlanma esaslarını düzenlemektedir. Vergi düzenlemelerine göre gelir vergileri, vergiye tabi kar / matrah üzerinden geçerli vergi oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. IFRS/TFRS raporlamasında gider olarak dikkate alınan gelir vergileri, ertelenmiş vergi hesaplamasını gerektirmektedir.İşlem ve olayların vergi etkilerinin bu işlem ve olayların gerçekleştiği dönem dikkate alınabilmesi için ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin tahakkuk ettirilmesine ihtiyaç vardır. Başka bir ifade ile finansal muhasebe karı karşısında vergi giderleştirilmesi için ertelenmiş vergi varlık veya yükümlülüklerinin finansal pozisyon tablosunda raporlanmasına ihtiyaç vardır.Vergi otoritesinin vergilendirmediği gelirler ya da vergiye esas gelirden indirimine izin vermediği unsurlar olarak ortaya çıkan sürekli farklar ertelenmiş vergi hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.Bu çalışmada 12 no.lu IAS/TMS gelir vergileri standardının kavramsal çerçeve temelleri sorgulayıcı bir tarzda açıklanmaya çalışılmış, standardın teori ve pratikteki anlamı öne çıkarılmaya çalışılmıştır.

Summary:

IAS/TMS 12 regulates essentials of financial reporting of income taxes. According to taxation rules, income taxes are calculated over taxation income by applying current tax rates. According to IFRS/TFRS reporting income taxes which are taken into consideration as expense, require deferred tax calculation.In order to take tax effects of transactions and events into consideration in the period of accrual of these transactions and events, accruing of deferred tax assets and liabilities in financial position statement is needed. In other words, to write off the tax over against financial accounting profit, it is needed to report deferred tax assets and liabilities in financial position statement as well.Permanent differences arise from incomes which are not made taxable by tax authority and expenses which not permitted to be written of from taxable income, are not taken into consideration in deferred tax calculation.In this study it has been aimed to reveal conceptual framework bases of IAS/TMS 12 Income Taxes Standard in an interrogative style. It is also tried to highlight theoretical and practical meaning of the standard.