Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı / İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı

2016

12 saatte bir infüzyon yeri değiştirilerek uygulanan amiodaron tedavisinde infüzyon flebiti görülme sıklığının incelenmesi

Analysis of infusion phlebitis frequency in amiodarone treatment which is applied by changing the infusion site once in 12 hours

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 482896

Tezi Bul
Özet:

Bu araştırma periferik intravenöz amiodaron tedavisinde infüzyon yeri değişiminin 12 saatte bir yapılmasının infüzyon flebitinin oluşumuna etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Prospektif araştırma niteliğinde olan bu çalışma İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Kasım 2015- Ekim 2016 tarihleri arasında yatan, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 30 hasta ile yapıldı. Araştırma, hastaların demografik ve hastalıkla ilgili bilgilerini almak üzere yüz yüze görüşme yöntemi ve uygulanan amiodaron tedavisinin periferik venöz katetere etkisini değerlendirmek amacıyla gözlemsel method ile gerçekleştirildi. Bilinci açık olmayan hastalardan alınması gereken veriler dosyasından ve hasta yakınlarından elde edildi. Araştırma kapsamına alınan bireylerden yazılı onam alındı. Veriler, Hasta Bilgi Formu, Periferik Venöz Kateter Değerlendirme Formu ve Görsel İnfüzyon Flebit Tanılama Skalası ile toplandı. Verilerin analizinde ordinal veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, nominal değerler, frekans, yüzde, ki kare ve fisher testi kullanıldı. Elde edilen veriler sonucunda, hastaların yaş ortalamasının 64,73±14,60 yıl, %26,7'sinin (n=8) kadın, %73,3'ünün (n=22) erkek olduğu, periferik venöz kateterlerin %30'unda flebit geliştiği %70'inde ise gelişmediği, birinci kateterde ortalama 7. saatte, ikinci kateterde ise 9. saatte flebit geliştiği görüldü. Ayrıca, flebit gelişiminde periferik venöz kateter boyutunun anlamlı düzeyde (p<0,01) etkisi olduğu belirlendi. Araştırma sonucunda, amidaron tedavisi başlanan hastanın infüzyon başladıktan sonra 7 saati aşmadan birinci infüzyon yerinin, 9 saati aşmadan ikinci infüzyon yerinin değiştirilmesi flebit gelişminin önlenmesi açısından yarar sağlayabileceği söylenebilir.

Summary:

This study has been planned to determine the influence of infusion site change once in 12 hours in peripheral intravenous amiodarone treatment upon the occurrence of infusion phlebitis. This prospective research study has been carried out with 30 patients, who are matching the criteria of participation in the study, staying in Istanbul University, Institute of Cardiology, and Coronary Intensive Care Unit between 2015 November and 2016 October. The study has been carried out with face to face interview in order to take information about the diseases and demographic information of the patients, and with observational method in order to evaluate the effect of the applied amiodarone treatment upon peripheral venous catheter. The data which were necessary to be taken from the unconscious patients were obtained from their files and relatives. Written consent has been taken from the individuals who participated in the study.The data have been collected through Patient Information Form, Peripheral Venous Catheter Evaluation Form and Visual Infusion Phlebitis Diagnosis Scale.In the analysis of the data, ordinal data, arithmetic average, standard deviation, minimum and maximum figures, frequency, percentage, chi square and fisher test have been used. As a result of the obtained data, it has been observed that the age average of the patients was 64,73±14,60 year, 26,7% of them were women (n=8), 73,3% of them were men (n=22), phlebitis grew in 30% of their peripheral venous catheter, however phlebitis did not grow in 70% of them, phlebitis grew in the 7th hour in the first catheter, and it grew in the 9th hour in the second catheter. In addition, it has been determined that peripheral venous catheter size is significantly influential (p<0,01) in the phlebitis growth. As a result of the study, it can be mentioned that changing the first infusion site of the patient who started amiodarone treatment without going beyond the 7th hour after the infusion started, and changing the 2nd infusion site without going beyond the 9th hour would provide benefit in terms of preventing phlebitis growth.