Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

2015

123 Numaralı Mühimme Defteri (1127/1715) inceleme - çeviriyazı - dizin

Mühi̇mme Register No:123 (1127/1715) analysis, transcription, index

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 391472

Tezi Bul
Özet:

Bu tez çalışmasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 123 numaralı Mühime Defteri'nin fiziki ve diplomatik özellikleri tanıtıldıktan sonra, defterdeki hükümlerin değerlendirmesi ve defterin transkripsiyonu yapılmıştır. 123 numaralı Mühimme Defteri, Osmanlı tarihinde, XVIII. yüzyılın başı sayılabilecek bir zaman diliminde (Rebîʻüʼl-evvel 1127-Şevvâl 1127 / Nisan 1715-Ekim1715) askeri, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda ne gibi gelişmelerin yaşandığıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Defterde yer alan fermân sûretleri incelendiğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Karlofça Antlaşması'yla kaybettiği toprakları geri almak için Mora Yarımadasına düzenlediği sefer için ne gibi hazırlıklar yaptığına dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, defterde başıboş levendler ve sâir eşkıya guruplarının, halkın huzurunu bozan kişi ve eşkıyaların faâliyetleri ve bunlara karşı devletin aldığı önlemler hakkında ayrıntılı veriler bulunmaktadır. Harameyn-i şerîfeyn'ne gönderilen Surre'ler ve Harameyn'nin hububat ve erzak tedarikine dair bilgiler bulunmaktadır.

Summary:

In this study, After the physical and diplomatic features of Imperial Council Registry number 123 located in the Prime Ministry Ottoman Archives has been introduced, reviews of the provisions in the registry and transcription of the registry have been made. Imperial Council Registry number 123 gives important clues about what developments happened in military, social, economic and other areas within the time period that can be considered as the beginning of XVIII century (Rebîʻüʼl-evvel 1127-Şevvâl 1127 / April 1715-October 1715) When the edict copies in the registry are analyzed some important information about preparations for the expedition to get back to Peloponnese that Ottoman Empire lost by the Treaty of Karlowitz is found.. Also, in the registry detailed data about rambling leatherneck and group of bandits, the activities of bandits disturbing the public peace and the measures taken by the state against them are available..