Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

1/25000 ölçekli sayısal harita üretiminde kullanılan fotogrametrik vektör veriler için uygun veri tabanı tasarımı

A geodatabase design for 1/25000 scaled photogrammetric vector data

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293785 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ülkemizde gerçekleştirilen 1:25000 ölçekli sayısal harita üretimi çalışmaları kapsamında; coğrafi veriler, hava fotoğraflarından fotogrametrik kıymetlendirme ile pafta bazlı olarak üretilmektedir Üretimde kullanılan programın yapısı gereği çok sınırlı sayıda öznitelik bilgisi tutulabilmekte, gerekli diğer öznitelikler ayrı bir yazı katmanında tutularak ilgili detaylarla grafik olarak eşlenmeye çalışılmaktadır 1:25000 ölçekli fotogrametrik vektör verilerin bu mevcut haliyle kullanıcıların coğrafi bilgi taleplerine süratle cevap verme konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir Bu durumda en uygun çözümün mevcut veri modelinin güncellenmesi ve bir coğrafi veri tabanının kurulması olduğu değerlendirilmiştir Bu nedenle, diğer tematik sınıflar ile ilgili çalışmalara da ışık tutacak şekilde, 3 farklı geometri tipinde de detaya sahip olan ?Ulaşım? sınıfı detayları ile bir coğrafi veri tabanı analiz, tasarım ve gerçekleştirme çalışması yapılmıştır Bu çalışmada öncelikle 1:25000 ölçekli sayısal harita üretim sistemi, 1:25000 ölçekli sayısal vektör harita ve fotogrametrik vektör harita verileri incelenmiştir Yapılan tespitler ışığında fotogrametrik vektör verilerin doğrudan coğrafi veri tabanında kullanılamaz olduğu görülmüştür Bu durumda; veri toplama sistemlerinde büyük, zaman alıcı ve maliyetli değişimlere yol açmadan, kurumun planlı üretim hedeflerine ulaşmasını engellemeyecek şekilde, mevcut veri modelinin güncellenerek, verileri, topolojiyi destekleyen, sorgulama ve analize olanak tanıyan bir yapıda ve formatta coğrafi veri tabanında tutmanın uygun olacağı değerlendirilmiştir Bu maksatla, analiz çalışmaları kapsamında; yapılan literatür araştırması neticesinde verilen kararlara uygun olarak, öncelikle ulaşım sınıfındaki mevcut detaylar yeniden sınıflandırılmıştır Daha sonra bu detayların öznitelikleri ve öznitelik değer kümeleri tespit edilmiştir Verilerin format dönüşümünde kullanılacak dönüşüm tablolarının hazırlanmasını müteakip bir analiz dokümanı hazırlanmıştır Son olarak da yeni veri modelinin dünyadaki diğer veri modelleri ile karşılaştırılması maksadıyla bir çalışma yapılmıştır Tasarım safhasında ise;?Detay, öznitelik ve öznitelik değer kümelerinin isimleri ISO 19110 ? Feature Cataloguing Methodology standardına uygun hale getirilmiştir ?Analiz çalışmasında elde edilen topoğrafik detayları içeren UML sınıf diyagramları oluşturulmuştur ?Oluşturulacak olan veri tabanının yapısını görmek, ihtiyaç olduğu takdirde gerekli düzeltmeleri daha kolay ve süratli yapmak amacıyla UML modeli Arc Catalog ortamında Kişisel Veri Tabanına (personel geodatabase) dönüştürülmüştür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In 1:25000 scaled digital topographical map production system, geospatial information are produced from geospatial data that is collected from aerial photographs by means photogrammetric compilation Because of the structure of the program that is used very limited amount of properties of collected features can be held as attribute Other needed information are prepared as annotation and tried to match with related features It is found out that existing 1:25000 scaled photogrammetric vector data is inadequate to reply geospatial information requests quickly It is assessed that the most appropriate solution appears to update the data model and design a geospatial database Therefore a study has been implemented for analysis, designing and implementation of a geospatial database on ?Transportation Class? features which are in 3 different geometry types It has been thought that this study would be very useful for studies on the other thematic classes At first, 1:25000 scaled digital topographical map production system, 1:25000 scaled digital vector map and photogrammetric vector map have been scrutinized After this close check it has been come out that photogrammetric vector data couldn?t be used in geospatial data without any modification Therefore it is assessed that it would be very suitable to update the data model without causing any high cost and time consuming change in production system and without preventing the achievement of planned production goals And also to hold the photogrammetric data in a topologic geospatial database which allows query and analysis In analysis phase; the features in Transportation Class have been reclassified according to the decisions taken after literature research Then, attributes and related coded value domains have been determined Look-up tables which would be used for format transformation have been prepared and finally an analysis document has been created Afterwards a study to compare and integrate the new data model with similar models in the world has been implemented In design phase;?Names of features, attributes and coded value domains have been arranged as compatible with ISO 19110 ? Feature Cataloguing Methodology Standard ?UML class diagrams which include topographical features created in analysis phase have been prepared ?UML model has been transformed into personal geodatabase by using ArcCatalog to preview the geodatabase and, if needed, to make modifications easily ?The coordinate system, datum and extents of the geodatabase have been determined ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.