Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

1253 Sohu deresi Fındıklı araştırma havzasına jeomorfolojik anlık birim hidrograf uygulamaları

Geomorphologic instantaneous unit hydrograph applications on 1253 Sohu stream Fındıklı research basin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104011 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1253 SOHU DERESİ-FINDIKLI ARAŞTIRMA HAVZASINA JEOMORFOLOJİK ANLIK BİRİM HİDROGRAF UYGULAMALARI ÖZET İnsanoğlu yaşam alam olarak yüzyıllardır akarsulan çevrelerini seçmiş ve yapılarım bu alanlar çevresine inşa etmiştir Ancak insanoğlu, bu yerleşim alanları çevresindeki akarsularda zaman zaman meydana gelen taşkınlarla yüz yüze kalmıştır Taşkınların zararlarından korunmak için yapılan barajları, yağmur toplama sistemlerini, sel koruma projelerini gerçekleştirebilmek için muhtemel maksimum taşkın debisinin bilinmesi gerekir Eskinden beri, maksimum taşkın debisinin tayininde bazı ampirik formüller kullanılmakta ise de, yeterli doğrulukta sonuçlar alınamamıştır Bu yüzyılının başlarında, yağış akış ilişkileri kullanılarak elde edilen Birim Hidrograf teorisi, akarsulardaki akış miktarının zamanla değişimim gösteren hidrografın şekilleri hakkında ön tahminler yapılması amacıyla kullanılmaya başlanmıştır Yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren akarsu havzalarının jeomorfolojik yasalar ile hidrolojik davranışları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır Bu çalışmalar sonucu geliştirilen jeomorfolojik anlık birim hidrograf yaklaşımlarında, akarsu havzasının jeomorfolojik karakteristikleri, topolojik konfigürasyonu ve ortalama hidrolik parametreleri kullanılarak havza çıkışındaki hidrolojik davranışlar elde edilmiştir Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde akarsu havzaları üzerinde yeterli ölçümler bulunmamaktadır Bu yeterli ölçümlerin elde edilmesi için incelenen havza üzerine yağış-akış ölçümlerini yapabilecek istasyonlar kurulmalı, kurulan bu istasyonlardan elde edilecek rasatlar düzenli ve yeterli uzunlukta olmalıdır Gelişmekte olan ülkemizde akarsu havzalarının incelenmesi için gereken bu yağış-akış ölçümlerinin elde etmesi hem zaman kaybına hem de ekonomik sıkıntılara neden olmaktadır Bu nedenle dünya hidroloji literatüründe kullanılmakta olan ve birim hidrografin havzanın jeomorfolojik karakteristiklerini, topolojik konfigürasyonunu ve ortalama hidrolik parametreleri kullanılarak elde edilen jeomorfolojik anlık birim hidrografyaklaşımlarının Türkiye'deki akarsu havzalarına uygulanması daha da önem kazanmaktadır Jeomorfolojik anlık birim hidrograf yaklaşımlarım bir akarsu havzası üzerine uygulamak yapmak amacıyla EİE idaresi Genel Müdürlüğü Hidrolik Etütler Dairesi Küçük Sular ve Araştırma Havzaları Şubesi Müdürlüğü tarafindan benzer havzalarda modeller geliştirilmesi için detaylı jeomorfolojik ve hidrolojik çalışmaları yapılmış olan 1253 Sohu Deresi-Fmdıkh Araştırma Havzası kullanılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

GEOMORPHOLOGIC INSTANTANEOUS UNIT HYDROGRAPH APPLICATIONS ON 1253 SOHU STREAM-FENDIKLI RESEARCH BASIN SUMMARY From the early ages, mankind tended to live close to the water flowing areas and settled his civilization around these fertile lands However, the streams near this settlement areas occasionally overflowed In order to build dams, rain collecting systems and overflow protection projects that were made for preventing the damages of overflow, we ought to know the probable overflow discharges Although, from the early ages some empirical formulae were used, they were not so accurate The Unit Hydrograph Theory that is obtained from the rainfall-runoff relation at the beginning of this century is used to estimate the shapes of the hydrograph mat indicates the change of flow of a stream with respect to time From the second half of the century, some research were made in order to find the relations between the geomorphological laws and hydrologic responses Hydrologic responses at the outlet of the basin can be found by using the geomorphological characteristics and topological configuration of the basin with geomorphologic instantaneous unit hydrograph approach that is developed from the results of these research There are not sufficient measurements on stream basins at developing countries like Turkey In order to get enough data, stations, that can make rainfall-runflow measurements, must be installed on the examined basin and the data which will be obtained from these stations must be regular and sufficient In our country, there were some economical and time-dependent difficulties on obtaining the data of rainfall-runoff measurements of the inspected basin For this reason, its getting more importance to apply the geomorphologic instantaneous unit hydrograph on stream Xlllbasins, that can be obtained by using the geomorphological characteristics and average hydraulic parameters of basin on streams in Turkey In order to apply the geomorphologic instantaneous unit hydrograph on a stream basin, 1253 Sohu Stream-Findikli Research Basin was used ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.