Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Nükleer Fizik Bilim Dalı

128 La çekirdeğinin ömür ölçümleri

Lifetime measurements of 128 La nuclei

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 283140 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada tek proton ve tek nötron sayısına sahip 128La çekirdeğinin ?h11/2 - ?h11/2 konfigürasyonu üzerine kurulmuş olan bantlara ait 10+, 11+, 12+ ve 13+ seviyelerinin ömür ölçümleri yapılmıştır. Çalışmayı üç bölüme ayırmak mümkündür. Birinci bölümde, incelediğimiz çekirdeğin bulunduğu A ~ 130 bölgesi hakkında genel bilgiler verilmekte ve bu bölgede bulunan çekirdeğin göstermiş olduğu yapısal özelliklere değinilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde, deneysel olarak incelediğimiz 128La çekirdeğini elde edebilmek için kullanılan reaksiyon, deney düzeneği ve elde edilen verileri analiz etme yöntemi üzerine, özellikle konularla ilgili açıklayıcı şekil kullanılarak bahsedilen bölümler yer almaktadır.Çalışmanın son bölümünde ise 128La çekirdeği için analiz işlemi sırasında izlenen yol, analiz sonuçları ve özellikle dört farklı hedef ? durdurucu arası uzaklık için gate konulmuş spektrumlarda gözlenen kaymış ve kaymamış pikler kullanılarak dört farklı seviyeye ait hesaplanan ömür ölçümleri ps cinsinden verilmektedir.

Summary:

In this work, lifetime measurements performed for 10+, 11+, 12+ and 13+ levels of the band structure which depends on ?h11/2 - ?h11/2 configuration of a 128La nuclei which has odd ? proton and odd ? neutron. We can classify this work in three parts. In the first part a detailed information about the A ~ 130 region where the interest of this work take part and also we put attention especially on the behaviour of this nuclei.In the second part of this work the experimental reaction technique of 128La nuclei, the experimental setup and the analysis procedure of the data are taking part. Especially to define these steps in detail, figures ilustrated.At the last part of this work, the route of analysis, the results of analysis and especially the gated spectrums of observed shifted and unshifted peaks for four target ? distance and for the lifetimes of levels measured and given in ps every four distance.