Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı

1,3-Bis (4-metoksi- salisilaldimin) propan-2-01'un M-pirazolat-N,N' köprülü iki çekirdekli bakır (II) kompleksinin kristal ve molekül yapısı

Crystal and moleculer structure of a N-pyrazolato N,N' bridged dimer copper (II) complex with 1,3-Bis (4-metoxysalicylideneamino) propan-2-ol ligand

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi l,3-Bis(4-metoksi-salisilaldimin)Propan-2-or un u.-Pirazolat-N,N' Köprülü İki Çekirdekli Bakır(II) Kompleksinin Kristal ve Molekül Yapısı Ebru SAĞIROĞLU Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Yalçın ELERMAN Bu çalışmada, Cj/fl^N^O^Cuı kompleksinin kristal yapısı, x-ışını kırınım verilerinin direk yöntemleri içeren bilgisayar programlan ile değerlendirilmesi sonucu çözümlenmiş ve en küçük kareler yöntemi ile atom parametreleri R=0.0369 ve Rw=0.0928 değerlerine kadar antılmıştır. Kristal yapı verileri şu şekildedir: Kristal sistemi monoklinik, uzay grubu C2/c, a=10.816(l)Â, b=17.506(l) A, c=12.490(l) Â, P=102.044°(l), V=2312.9(4) A3, Z=4, F(000)=1184, Dx=1.659 g/cm3, A,=0.71069 A, W=19.568 cm-1, M=577.57 g/mol, T=293(2)K. Kristal yapının çözümlenmesi ile asimetrik birimde bir tane C2^H2eNA05Cıi2 molekülü olduğu bulunmuştur. Ortalama Cu-0 ve Cu-N bağ uzunluklan sırasıyla 1.889(2)Â ve 1.944(3)Â bulunmuştur. Koordinasyon düzlemi ile diğer organik düzlemsel gruplar arasındaki açılar hesaplanmıştır. 2001, 83 Sayfa ANAHTAR KELİMELER : Schiff bazları, îki çekirdekli bakır(II) kompleksi, direk yöntemler, en küçük kareler yöntemi, koordinasyon düzlemi.

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis Crystal and Moleculer Structure of a u,-Pyrazolato-N,N' Bridged Dimer Copper(II) Complex with l,3-Bis(4-metoxy-salicylideneamino)Propan-2-ol Ligand Ebru SA?IRO?LU Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Physics Engineering Supervisor : ProfDr. Yalcın ELERMAN In this work, the crystal structure of the title compound of C2aH2(iN^OİCu2, has been determined by mean of x-ray diffraction data with the computer program which also consist of direct methods, and atomic parameters were refined by the least-squares tecniques until R and R» values become 0.0369, 0.0928, respectively. The crystal data is following: Crystal system monoclinic, space group C2/c, a=10.816(l)Â, b=17.506(l)A, c=12.490(l)A, P=102.044°(l), V=23 12.9(4) A3, Z=4, F(000)=1184, Dx=1.659g/cm3, k=0.71069Â, m=19.568 cm"1, M=577.57 g/mol, T=293(2) K. It has been seen that there is a C2^H26N^OsCu2 molecule in the asymmetric unit by means of solution of the crystal structure. The average bond distances of Cu-0 and Cu- N have been obtained 1.889(2)Â, and 1.944(3)A. The angles, between coordination plane and organic plane groups, have been determined. 2001, 83 pages Key Words : Schiff bases, dimer copper(II) complex, direct methods, least-squares methods, coordination plane.