Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Spor Bilimleri Anabilim Dalı

2011

14 haftalık fiziksel aktivite programının down sendromlu çocukların motor gelişimleri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisinin incelenmesi

The effects of14 weekly physical activity program on motor development and daily living activitiy in children with down syndrome

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 294318

Tezi Bul
Özet:

Araştırmanın amacı; Test of Gross Motor Development (TGMD-2)'yi kullanarak, 14 haftalık bir fiziksel aktivite programının DS'li çocukların motor becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisini incelemektir.Yaşları 6 ? 10 yıl arası değişen katılımcılar, zihinsel engel düzeyi açısından eşit dağılım göstermesi koşulu ile rastgele örneklem tekniğine göre deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki eşit gruba ayrılmışlardır ve deney grubu 14 hafta süre ile haftada 3 gün ve günde 1 saat olmak üzere, motor beceri gelişimine yönelik planlanan fiziksel aktivite programına katılırken, kontrol grubu bu süreçte hiçbir aktiviteye katılmamıştır.Çalışmanın başlangıcında tüm katılımcılara zihinsel özür değerlendirmesi yapılmıştır. Grupların, başlangıç ölçümlerinde boy, ağırlık, fiziksel uygunluk, motor beceri ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri açısından benzerliği incelenmiştir. Çalışmanın başlangıcı, 7. ve 14. haftasında olmak üzere katılımcıların motor becerileri ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyleri 3 kez değerlendirilmiştir.İstatistiksel analiz sonuçlarına göre; grupların fiziksel uygunluk, motor beceri ve günlük yaşam becerisi açısından benzer değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir (p>.05) 14 haftalık süreç sonunda deney grubunun motor becerilerinde, günlük yaşam becerisi alt alanları olan özbakım ve toplam günlük yaşam becerilerinde zaman değişimi ve zaman x grup etkileşimi olduğu ve başlangıç ölçümü dışındakilerde grup farklılıklarının olduğu bulunmuştur. Günlük yaşam becerilerinin diğer alt alanları olan bilişsel becerilerde ise zamana bağlı anlamlı fark olduğu ancak bilişsel beceriler ve hareket becerilerinde gruplar arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir.Sonuç olarak, 14 haftalık fiziksel aktivite programının deney grubunda yer alan katılımcıların, motor beceri ve günlük yaşam becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir. Ayrıca bu araştırma ile ülkemizde TGMD-2 testinin Down Sendromlu çocukların motor gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi yönünden kullanışlı bir test olduğu düşüncesine varılmıştır.

Summary:

The aim of present study was to investigate the effects of 14 weekly physical activity program on motor skill level and daily living activity of children with 6 -10 year-old Down Syndrome.Participants were randomly assigned to one of two conditions (1) experimental group (participating in the program of physical activity;14 weekly, 3 x / week, 1x / day); (2) control group (not participate any activity) that in all groups have to be similar level of mental disability.Mental Disability of all participants were analyzed at the beginning of the study. In baseline measurements, similarities between participant in height, weight, physical fitness, motor skills and functional independence in terms of levels were investigated. Motor skills and functional independence levels tests were considered as outcome measure, and administered three times in 14-week physical activity program period.Statistical analyses revealed that; in baseline measurement, participant had similar height, weight, physical fitness, motor skills and functional independence characteristics (p>.05). After 14-week-period, there was a time, time x group interaction, and group differences in motor skills scores and the sub-areas of daily life self-care skills and total daily living scores. The other sub-areas of daily living skills, cognitive skills, there was a time interaction but in cognitive skills and mobility no significant difference between groups among three measurement.In conclusion, it was determined that participants who joined 14 weekly physical activity programs developed their motor skills and daily living activities. In addition, with this research, it was conclude that TGMD-2 was a useful test for monitoring and supporting the motor development of children with Down syndrome in our country.