Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

15-50 yaş arası iskemik beyin damar hastalıklı hastalarda migren sıklığı ve diğer risk faktörleri ile ilişkisi

Prevalence of migraine in patients with ischemic cerebrovascular disease between the ages of 15-50 and relationship with other risk factors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 336422 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: Uzun yıllardır yapılan çalışmalar, özellikle auralı migrenin genç yetişkinlerde inme için risk faktörü olabileceğini kanıtlar niteliktedir. Bu riskinin; sigara, oral kontraseptif kullanımı gibi diğer risk faktörlerinin eşlik etmesi durumunda daha da arttığı vurgulanmıştır. İskemik inme ile migren arasındaki ilişkiyi açıklayacak net bir mekanizma bulunamamıştır. Çalışmamızda, genç inmeli hastalarda migren sıklığı ve migrenin diğer risk faktörleri ile ilişkisi araştırılmıştır.Hastalar ve Yöntem: Çalışmamıza 15-50 yaş arası iskemik beyin damar hastalığı geçiren 202 hasta ile yaşları ve cinsiyetleri uyumlu 250 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastalar, iskemik lezyon tutulum yerine ve TOAST sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Bu hastalarda migren baş ağrısı varlığı, risk faktörlerinden hipertansiyon, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, obezite varlığı ile oral kontraseptif, sigara ve alkol kullanımı araştırılmıştır. Kontrol grubuna da aynı şekilde migren varlığı ve diğer risk faktörleri sorgulanmış, bulgular iki grup arasında karşılaştırılmıştır.Sonuçlar: Çalışmamızdaki iskemik inme geçiren genç hastaların çoğunluğunda etyolojik neden saptanamasa da, diğer saptanabilir nedenler ile kardiyoemboli önemli bir yer tutmaktaydı. Migrenli hastalarda iskemik lezyonlar daha sıklıkla arka sistemde bulunuyor olsa da, çalışmamızda anlamlı bir farklılık bulunmadı. İskemik inmeli kadınlarda auralı migren varlığının ileri derecede anlamlı, ailede migren öyküsünün ise anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu (sırasıyla p<0,000 ve p<0,024); ancak genç inmeli erkeklerde, iskemik inme ile migren veya ailede migren öyküsü arasında herhangi bir ilişki saptanmadı. Değerlendirilen tüm iskemik inme risk faktörleri açısından ise, migren baş ağrısı ile istatistiksel olarak anlamlı bir birliktelik görülmedi. Sonuçta, migrenin genç inmeli kadınlarda iskemik inme için bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterildi (p<0,009).Yorum: Genç kadınlarda migrenin, özellikle de auralı migrenin diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak iskemik inme ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Ailede migren öyküsünün de, genç kadınlarda iskemik inme için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

Summary:

Introduction: Studies for many years indicate that migraine, especially migraine with aura, is associated with increased risk of ischemic stroke in young adults. Further increased risks have been observed particularly in smokers and women who use oral contraceptives. The precise mechanisms of such a relation are currently not fully explained. In our study, the frequency of migraine in young stroke patients and association with other risk factors were investigated.Patients and Method: In our study, 202 patients diagnosed as young ischemic stroke who was 15-50 years with age- and gender-matched 250 healthy controls are included. All patients were evaluated according to location of ischemic lesion involvement and TOAST classification. All patients were investigated for migraine and the other risk factors for ischemic stroke such as history of hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, obesity, using of oral contraceptive, smoking and alcohol. Healthy controls were also interrogated. The data of study and control group was compared statistically.Results: In our study, even though causes of ischemia were usually undetermined in young ischemic stroke patients, other determined causes and cardioembolism had especially an important role in this group. Although ischemic lesions are more common in posterior circulation with migrainous patients, no significant difference was found in our study. Presence of migraine with aura was highly significant in young women patients, family history of migraine was also significantly higher (respectively p<0,000 and p<0,024). But, there was no association between migraine or family history of migraine with ischemic stroke in young men. There was not been established a significant association between migraine and the other ischemic risk factors. As a result, women with migraine in young stroke was shown to be an independent risk factor for ischemic stroke (p<0,009).Conclusion: Migraine, especially migraine with aura was found to be associated with increased risk of ischemic stroke in young women, independently from other risk factors. A family history of migraine also been shown to be a risk factor for ischemic stroke in young women.