Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

15 No'lu Antalya Şer'iyye sicili defterine göre 1866-1867 yılları arasında Antalya şehrinin idarî ve sosyo-ekonomik durumu

The administrative and socia-economic sitration of Antalya between the years of 1866-1867 according to Antalya judicial registered numbered 15

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 206377 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

15 NO'LU ANTALYA ŞER` YYE S C L DEFTER NE GÖRE1866-1867 YILLARI ARASINDA ANTALYA ŞEHR N N DARÎ VE SOSYO-EKONOM KDURUMUÖZETAntalya'nın 1866-1867 yılları arasındaki idarû ve sosyo-ekonomik durumunun incelendiği butez çalışmasında, Şer`iyye sicilleri ve sicillerin içerikleri temel alınmıştır. Bu nedenle adı geçenyılları kapsayan XV Numaralı Antalya Şer`iyye Sicili Defteri, tezin konularının esas kaynağınıoluşturmaktadır.Eski dönemlerden beri önemli bir liman kenti olarak gelişen Antalya, bu öneminden dolayıher zaman sahip olunmak istenen şehirlerden birisi olmuştur. Anadolu'nun Akdeniz'e açılan enönemli kapısı olan Antalya, bu özelliğinden dolayı her zaman var olan ticari önemini, Selçuklu veOsmanlı Devleti dönemlerinde de sürdürmüştür. Osmanlı döneminde önemli bir kent olan Antalya,devletin çeşitli zamanlarındaki durumdan etkilenen Anadolu kentlerinin başında gelmiştir. ÖzellikleTanzimat Dönemi'nde meydana gelen idari, sosyal, adli, beledi ve iktisadi alanlardaki değişimlerinAntalya'ya yansıdığı görülmektedir.. Tanzimat Dönemi'nin içinde kalan incelediğimiz yıllarda,Antalya'da idarû yapıda kaymakamlar, adli sistem içinde nâiblerin görev aldığı gözlemlenirken,hem geleneksel kurumlar hem de reform hareketlerine bağlı olarak oluşturulan kurumlarla ilgilikimi bilgilere Şer`iyye sicillerinde rastlanmaktadır.Kullanılan paralar, çeşitli ürünler ve malların fiyatları, kentin ekonomik yönden; dini ve etnikyapı, yerleşim düzeni, ailelerin durumları, kullanılan eşyalar ve diğer kültürel değerleri yansıtankayıtlı bilgiler ise, sosyal yönden Antalya'nın tipik bir Osmanlı kenti kimliği taşıdığınıgöstermektedir.

Summary:

THE ADM N STRAT VE AND SOC A-ECONOM C S TRAT ON OFANTALYA BETWEEN THE YEARS OF 1866-1867 ACCORD NG TOANTALYA JUD CAL REG STERED NUMBERED 15ABSTRACTThis study, in which the administrative and social-economical situation of Antalya betweenthe years 1866 and 1867 is analysed, is based on the Judical Registers and their contents. Thus, theJudical Registers of Antalya No: XV, covering those years, constitute the main source of thesubjects of this study.Developing as a harbour town since ancient times, Antalya has always been one of the mostdesirable cities. Having been the most important gate of Anatolia to the Mediterranean, itmaintained its usual commercial importance also during the times of Seljuk and Ottoman State. Asan important city during the period of Ottoman State, it was one of the leading Anatolian citiesaffected by the situation of the state at different times. It is clear that Antalya was affected by thechanges in the administrative, social, judicial, municipal and economical areas, occurred especiallyduring the Tanzimat Period. It can be observed that kaim-makams in the administrative structureand Viceroys (naibs) in the judicial system had duties in Antalya during the years covered by theTanzimat Period, which we have analysed, and also some information pertaining to both traditionalinstitutions and the ones established as a result of the reform movements can be found in the KadiRecords.In the economical aspect, the coins used and the prices of several products and goods, and inthe social aspect, the religious and ethnical structure, the way of accommodation, the economicalstructure of the families, the possessions used and the recorded information about the other culturalvalues show that Antalya is of an identity of a typical Ottoman town.