Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

1572 no'lu Tekirdağ (Rodosçuk) Şer'iyye sicili transkripsiyonu ve tahlili

Transcription and analysis of1572 numered Tekirdag (Rodoscuk) Ottoman court record

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451525 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osmanlı tarihini aydınlatan ve birinci elden kaynak kabul edilen şer'iyye sicil defterleri büyük bir öneme sahiptir. Çalışma yaptığımız 1572No'lu Tekirdağ (Rodosçuk) Şer'iyye Sicil Defteri H.1033 tarihine ait olup 58 varaktan oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle şer'iyye sicil defterlerindeki belge çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Rodosçuk (Tekirdağ) tarihi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra defterin değerlendirilmesi ve basit transkripsiyonuna geçilmiştir. Metnindeğerlendirilmesinde, tutulan kayıtlar teker teker incelenerek, kayıtların hangi konularda tutulduğu ve bu konuların tanımlarına yer verilmiştir. Yapılan incelemede tutulan kayıtlar, yakın olan konulara göre tasnif edilmiştir. Bunun yanı sıra Rodosçuk'a ait defterde adı geçen mahalle, karye ve kaza isimleri tablo haline getirilmiştir.Rodosçuk'un önemi coğrafî konumu açısından oldukça fazladır. İstanbul ve Edirne'ye yakınlığı, liman kenti olması, şehrin askerî ve ekonomik açıdan değerini bir kat daha arttırmıştır. Bu dönemde Müslüman ve gayrimüslimlerin beraberce yaşadıkları fakat genellikle ayrı mahallelerde bulunmayı tercih ettikleri, bununla beraber özellikle merkezi mahallelerde beraberce yaşadıkları tespit edilmiştir. Müslümanlarla Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukların komşuluk haklarından doğan davalara, ortaklıklara, veraset, vekâlet ve satış konulu kayıtlara rastlanmıştır. Defterde Bey' (mülk alış ve satışı) işlemleri, ardından vakıf, miras, kefalet ve çeşitli idarî kayıtlar en fazla yer tutan konulardır. Bu çalışma 17. yüzyılda Osmanlı'nın arayış yıllarının başladığı, 1623'de IV. Murad'ın 11 yaşında tahta geçtiği ve annesi Kösem Sultan'ın saltanat naibesi olarak devlet yönetimini ele aldığı zaman diliminin başlangıcıdır. Osmanlı ve Tekirdağ (Rodosçuk) tarihinin aydınlatılması açısından bu defter araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olacaktır. Anahtar kelimeler:Rodosçuk, Miras, Gayrimüslim, Kefalet, Bey'

Summary:

Ottoman Court Records Books which are illuminating the Ottoman history and accepted primary sources have a great importance. 1572Numbered Tekirdağ (Rodosçuk) Ottoman Court Record belong to date of H. 1033 consist of 58 leafs. Inthisstudy firstly information is given regarding to documents types in Ottoman Court Records. Afterwards inform about Tekirdağ (Rodosçuk) history passed the transcriptional books evaluation. The records were investigated individually in the evaluation of text, keep a record in what matters and give place to definition of this matters. Keeping records has been classified according to approximate subjects in this study. Furthermore the name of neighborhood, village and district in book which belong to Rodosçuk tabulated. The importance of the geographical position of Rodosçuk is very much. Closeness to Edirne and Istanbul, being a port city has increased value of the city ınterms of economy and military. Muslims and non-Muslims they have been living together but usually they prefer to live in separate neighborhoods, however, they live together especially in the central neighborhood in this period. The records have been found about partnerships, heirship, procuratorship, and sales records that were arising from the neighborhood of Muslims and Armenians, Greeks, and Jews community. Bey' (buying and selling estate) trading later waqf, heritage, bail and various administrative records were among the most placed subjects in recordbooks. 17th century is the beginning years of seeking of Ottoman, 1623 is the accession of Murad IV in 11 years old and it is the starting time of period of his mother Kosem Sultan's usurp as a regent. This book will be a very important resource for researchers in terms of illuminating history of Ottoman and Tekirdağ (Rodosçuk). KeyWords: Rodosçuk, Heritage, Non-Muslims, Bail, Bey'