Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

16-23.Gestasyonel haftalarda normal ve izole minimal pelviektazili fetüslerde vizibl üreter görülme sıklığı

The ıncidence of visible ureter ın normal fetuses and fetuses with minimal pyelectasis between 16-23. gestational weeks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 301306 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaçlar: Klasik literatür bilgisi dilate olmadığı takdirde fetüs üreterinin ultrasonla görüntülenemeyeceği şeklindedir. Çalışmamızda 1) 16-23 hafta arası gebeliklerde uygulanan detaylı fetal ultrason incelemesi sırasında fetüs üreterinin görülebilmesine (vizibilitesine) yönelik etkili, tekrar edilebilir bir yöntem geliştirmeyi 2) Normal anteroposterior renal pelvis ölçümüne sahip (Grup I) ve minimal pelviektazili (Grup II) fetüslerde vizibl üreter sıklığını, genişliğini ve vizibl üreterin izlendiği anatomik konumu belirlemeyi amaçladık.Gereç ve Yöntemler: 16-23. gebelik haftaları arasında 99 normal fetüs ve 21 minimal pelviektazili (tek veya çift taraflı pelvis renalis anteroposterior ölçümü ?4 mm) fetüsün ayrıntılı fetal inceleme ve standart fetal biyometrik ölçümlerine ek olarak bilateral böbrek ölçümleri, pelvis renalislerin ön-arka çapları, mesane çapları ve duvar kalınlığı ölçüldü. Koronal planda üreterlerin görüntülenebiliriğine yönelik yöntem tanımlandı. 120 hastanın verileri hasta başına sağ ve soldan oluşan iki ünite oluşturacak şekilde toplam 240 ?üreterorenal ünite?de incelendi.Bulgular: Çalışmamızda incelediğimiz 240 üreterorenal ünitede toplam 154 ünitede üreterler vizibl idi (% 64,2). Üreterin içten içe genişlik ölçümü olarak 0,4 mm ile 2,7 mm arasıda değişen ölçümler kaydettik. Grup I'deki 198 ünitenin 123'ünde (% 62,1) , grup II'deki 42 ünitenin 31'inde (%73,8) üreterler vizibl olarak izlendi ancak gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı Üst segment üreterlerinin vizibilitesi (%58,33) alt segment üreterlerinin vizibilitesinden (% 39,17) daha fazla idi.Sonuçlar: Antenatal üriner sistem dilatasyonu ve pelviektazi çok rağbet gören çalışma konuları olmalarına rağmen bilgimiz dahilinde bugüne kadar üreterin fizyolojik vizibilitesi üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Her ne kadar azımsanmayacak sayıda normal fetüste ve minimal pelviektazili fetüste üreterlerin ayrıntılı incelemeyle görüntülenebilir olduğunu göstermişsek de klinik olarak anlam ifade edebilmesi için daha fazla sayıda çalışmaya gerek vardır. Özellikle pelviektazili olgularda vizibl üreter varlığında ve yokluğunda prenatal izlem ve postnatal akıbetin ne yönde şekilleneceğine dair çalışmaların faydalı olacağı düşüncesindeyiz.Anahtar Kelimeler: Pelviektazi, fetal üreter, antenatal üriner sistem dilatasyonu, vizibl üreter

Summary:

Objectives: Classic literature suggests that fetal ureter should not be visible unless dilated. In our study we aimed to a) produce an effective, reproducible method in order to visualize the fetal ureter during a detailed fetal anatomic survey b) establish the frequency of visible ureter among normal fetuses (Group I) and among fetuses who present with minimal pelviectasis (Group II), also to determine the width of the visible ureter and the anatomic localization it is visualized.Material and Methods: 99 normal and 21 fetuses with minimal pelviectasis (anteroposterior renal pelvis width of ?4 mm), were subjected to a detailed anatomic survey. Besides standart biometrical mesurements, renal size measurements, bladder size measurements, bladder wall thickness and measurement of the renal pelvis were obtained in each case. The data of 120 patients was analysed in 240 ?ureterorenal unit?s described.Results: Out of the 240 units that we analysed, ureters were visible in 154 units (%64.2). The ureter width mesurements varied between 0,4 mm and 2,7 mm. In Group I 123 (%62,1) ureters out of 154, in Group II 31 (%73,8) ureters out of 42 were visible but the difference was not statistically significant. The visualisation of upper segment ureters (%58,33) was greater than of lower segment ureters (%39,17).Conclusions: Although antenatal urinary tract dilatation and pelviectasis are popular topics of investigation we did not come across any studies regarding the physiological visibility of the fetal ureter. During a detailed anatomic survey we have shown that in a considerable number of normal fetuses and in fetuses with pelviectasis, the ureter is visualised. Albeit there is need for further studies to determine the clinical significance of our findings we believe that we have produced valuable information. Especially in the presence of pelviectasis whether accompanying visible or nonvisible ureter makes a difference regarding the antenatal follow-up and postnatal evaluation should be sought and investigated.Keywords: Pelviectasis, fetal ureter, antenatal urinary system dilatation, visible ureter