Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

2012

16. yüzyıl klasik Türk şiirinde şarap ve şarapla ilgili unsurlar

Wine and the elements related to wine in Turkish classical poetry in the 16th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 303793

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın konusu; klasik edebiyatımızın en çok kullanılan kavramlarından biri olan şarap ve şarapla ilgili kavramlardır. Bu çalışmada 16. yüzyıl klasik Türk şairlerinden Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Bey, Yahyâ Bey, Zatî, Nev'i, Muhibbî, Hayretî, Figânî, Helâkî divanlarının taranıp incelenmesi, eserlerinden elde edilen beyitlerin şarapla ilgili unsurlar çerçevesinde tasnif edilmesi ve bu unsurların açıklaması yapılarak şarabın edebiyatımız içindeki yerini ortaya konulması amaçlanmaktadır.Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde edebiyatımızda şarap kavramı, şaraba verilen isimler ve benzetme unsurları; ikinci bölümde meclis, saki, kadeh ve meyhane kavramları ve barındırdıkları benzetme unsurları incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise ?Şarap Kültürü? başlığı altında şarapla birlikte kullanılan dinî unsurlar, zahid-rind kavramı, şarapla birlikte kullanılan halk inanış, âdet ve uygulamaları ile şarap kavramıyla ilgili deyim ve atasözleri hakkında bilgi verilmiştir.

Summary:

The subject of our thesis, explain the one of the most widely used concept wine and wine-related concepts in the classical literature. For our thesis we have chosen ten poets who lived in 16. century. ( Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Bey, Yahyâ Bey, Zatî, Nev?i, Muhibbî, Hayretî, Figânî, Helâkî). After scannig their divans, we will make a classification of poems which is related wine and wine-related concepts.The study consists of three parts. In the first section the concept of literature, wine, wine and metaphorical elements of the given names, the second part, assembly, saki, glass and taverns were the concepts and metaphorical elements of analogy. In the third and final part is the culture of wine. Wine under the heading of religious elements, the concept of zahid-rind, wine used in the folk beliefs, customs and practices related to the concept of idioms and proverbs is information about the wine.