Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

1641 yılından itibaren Doğu Avrupa bölgesel sisteminin b,r aktörü olarak Berlin merkezli devlet

Berlin centered state as an actor of the regional sistem of Eastern Europe since 1641

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122465 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yunus Emre Öziğci, 1641 Yılından İtibaren Doğu Avrupa Bölgesel Sisteminin Bir Aktörü Olarak Berlin- Merkezli Devlet, Yüksek Lisans Tezi, Danışman : Doç, Dr. Nail Alkan, 144s. ÖZET Bu çalışmanın amacı bölgesel sistem, bölgesel aktör ve bölge politikası kavramlarına yönelik olarak ; Haushofer, Ratzel ve Mackinder gibi kişiliklerce temsil edilen geleneksel jeopolitik çerçevesinde yeni bir model oluşturmaktır. Bunun yanında modelimiz, her ne kadar aktörlerin dış siyasetlerini ( yahut bölgesel siyasetlerini) mekan kavramına bağlasa da, söz konusu aktörlerin davranışlarını " Zaman" alanı içinde de betimlemeye yönelmektedir. "Zaman", bu çalışmada gerçek anlamını yine her vakit "Mekan" faktörüne bağlı olarak kazanmaktadır."Zaman" etkenini "Mekan" kavramına bağlama yönelimi, burada bir aktörün bölge politikasının süreklilik ve aynı zamanda değişim mantığını açıklama gereksiniminden ortaya çıkmaktadır. Okuyucu bu çalışmada aynı zamanda Husserl fenomenoloj isinin açık etkisini de görecektir. Bu, özellikle eklemlenebilirlik, sabitleştiriciler, sapma Amaç- Sistemi ve Araç-Sistemi gibi yeni, ancak çalışma amacımıza ulaşmak için vazgeçilmez önemdeki kavramların tanımlanmasında kendini göstermektedir. Çalışmamızın ikinci bölümü vak'a çalışmasına ayrılmıştır: Berlin -Merkezli devletin ( Brandenburg, Prusya ve Almanya ) Doğu Avrupa bölgesel sistemine yönelik siyaseti. Burada incelenen dönem, 1641 yılındaki " büyük kırılma noktası'ndan ( Friedrich Wilhelm'in Brandenburg tahtına çıkışı ) günümüze kadar uzanan zaman çizgisini kapsamaktadır.

Summary:

Yunus Emre Öziğci, Berlin - Centered State as an Actor of the Regional Systems of Eastern Europe Since 1641, Master's Thesis, Advisor: Doç.Dr. Nail Alkan, 144p. Abstract The aim of this work is to bring a new model for the regional systems, regional actors and policies in the framework of the traditional geopolitics by the personalities such as Haushofer, Ratzel or Mackinder. Still, our model, always binding the foreign policies of actors (or their " regional policies") to the concept of space, tries also to describe the actors behaviours in time ( which gains its proper meaning always in relation with the space - factor). The aim of linking the time factor to the space in a regional system is generated by the need to explain the logic of stability and of change of actor's regional policy. The reader is to see also in our work a clear affection of the Husserlian phenomenology, especially in defining new concept such as articulability, stabilizers, destabilization, Aim- System and Instrument - System, which are indispensable for us to reach our destination. The second part of the work is reserved to our case- study, which is the policy of the Berlin- Centered State ( Brandenburg, Prussia and Germany) towards the regional system of Eastern Europe, to begin with the "great breaking point " of 1641 ( Friedrich Wilhelm's access to the throne of Brandenburg ) to the present