Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde Adapazarı'nda gözlenen yapısal hasar üzerinde zemin koşullarının etkisi

Effects of the soil characteristics on the observed structural damage during the August 17, 1999 Kocaeli earthquake in Adapazarı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 126678 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

17 AĞUSTOS 1999 KOCAELİ DEPREMİ'NDE ADAPAZARTNDA GÖZLENEN YAPISAL HASAR ÜZERİNDE ZEMİN KOŞULLARININ ETKİSİ ÖZET Bu tez çalışmasında 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonucunda büyük hasara uğrayan bölgenin yerel zemin koşullan ile olan ilişkisi incelenmiştir Bu bölge Adapazarı şehir merkezinde yer almakta olup, bölgenin yerel zemin koşulları depremden sonra hasara uğrayan binaların onarım ve takviyesi için çeşitli kişi ve kurumlarca yaptırılmış olan sondajlardan alınan numunelere ait laboratuvar deney sonuçları kullanılarak belirlenmiştir ve sıvılaşma potansiyelleri yönünden analizleri yapılmıştır Sıvılaşma hesabında Seed ve diğ (2001) ve Japon Yol Kurumu (1996) yöntemleri kullanılmış ve bunların sonuçları birlikte karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi gerek verdiği büyük can kayıpları ve yaralanmalar, gerek oluşan büyük maddi ve manevi kayıplar ve gerekse de deprem sonucunda karşılaşılan durumlar açısından çok önemi ve büyük bir depremdir Bu önem dolayısıyla deprem özellikleri, depremden etkilenen bölgelerin jeolojik yapılan, sismik özellikleri, bölgeyi etkisi altında bulunduran fay kırıkları, depremden sonra oluşan yüzey kırıkları, yapısal hasarlar ve hasarların nedenleri ayrıntılı olarak yine tez kapsamında açıklanmıştır Adapazarı'nda hasarın en yoğun olarak gözlendiği ve tez içerisinde A bölgesi olarak adlandırılan 15 adet mahallede depremden sonra yapıların onarım ve güçlendirilmesi için değişik kişi ve kurumlarca açtırılmış olan 700'ün üzerindeki sondajdan elde edilen verilere göre A bölgesinin yerel zemin koşullarının belirlenmesi ve sıvılaşma analizleri yapıldığında bölgede oluşan ağır hasar ile yerel zemin koşullanma çok yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür A bölgesi genellikle plastisite indisi düşük plastisiteden plastik olmayana kadar birçok değişik değer alan silt yüzey tabakasından oluşmaktadır Bu yüzey tabakası yaklaşık olarak yüzeyden 15,0 m derinliğe kadar devam etmektedir Bu bölge içerisinde yaptırılmış olan sondajlardan elde edilen zemin kesitlerinin iki farklı yöntem ile yapılmış sıvılaşma analizlerinin, sondajlardan elde edilen numunelerle yapılmış laboratuvar deney sonuçlarına göre değerlendirilmesi neticesinde plastik olmayan veya düşük plastisiteli şiltlerin ve ince dane oranları düşük kumların sıvılaşma eğitiminde oldukları anlaşılmıştır Ayrıca killerde ve plastik sütlerde kimi yerde taşıma gücü kaybı olduğu anlaşılmıştır Adapazarı'nda yer altı su seviyesi çok yüksektir Ortalama olarak yer altı su seviyesi 0,5-3,0 m aralığında mevsimsel yağış miktarlarına bağlı olarak değişik değerler almaktadır Vaka çalışması olarak, Adapazarı'nda Tığcılar Mahallesi' nde yer alan bir binada Kocaeli Depremi'nde oluşan hasarın yerel zemin koşullarına göre analizi yapılmıştır XV11Bina 1 zemin ve 4 normal kattan ibarettir Kocaeli Depremi' nin ardından binada en büyüğü 20 cm olan bir batma ve Doğu yönüne doğru % 1,5'luk bir eğilme tespit edilmiştir Ayrıca birinci katın duvar ve sıvalarında çatlaklar oluşmuş ve çatı kaymıştır Bütün bunlara rağmen bina taşıyıcı sistemi depremden önceki durumuna göre yapısal güvenliğini kaybetmemiştir Apartman bloklarının zemin durumlarının incelenmesi amacıyla 3 adet sondaj bina sahiplerince yaptırılmıştır Sİ ve S3 sondajlarında sıvılaşma potansiyelinin olduğu sıvılaşma hesabının ardından anlaşılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

EFFECTS OF THE SOIL CHARACTERISTICS ON THE OBSERVED STRUCTURAL DAMAGE DURING THE AUGUST 17, 1999 KOCAELİ EARTHQUAKE IN ADAPAZARI SUMMARY In my thesis study, at the first stage the relation of the heavily damaged region and soil characteristics of this region has been investigated More than 700 boring data have been used for the learning of the soil characteristics of Adapazarı These borings were drilled for the projects of repairing and strengthening of structures More than 500 technical reports were provided by the Adapazarı section of the Chamber of Civil Engineers The other data were provided by universities and geotechnical research companies In this thesis, geotechnical reports especially used for the heavily damaged region in Adapazarı In this thesis the liquefaction analysis results of 26 bore hole data are given Seed et al (2001) and Japan Road Association (1996) methods have been used for liquefaction evaluation of the stratums August 17, 1999 Kocaeli Earthquake caused thousands of deaths, more than this amount injured and very bad economic impact for the developing Turkish economy For this importance in this thesis earthquake's properties, geology of affected regions from the earthquake, seismicity, faults and observed damages were explained Adapazarı city is located on Sakarya Basin Some part of the city is on the hillside but the main part is extended through Sakarya Basin Alluvial soil in the basin was carried by Sakarya River and Cark stream The thickness of silty or clayey surface layer starts from 3 0 m and exceeds 15 0 m in some districts in the city In this thesis, heavily damaged region in Adapazarı city was investigated For this region given name is "A site" A site is located in the center of the city The main soil property of this region is non-plastic or low plastic silt statues Sand contents increases up 50 % in silt in some places In A site, after laboratory tests and liquefaction evaluation analysis was understood that non-plastic or low plastic silt and sand which have very low fines contents have a very big liquefaction potential In addition, in some places clayey and plastic silty soils have bearing capacity problems In Adapazarı ground water level is very high Approximately ground water level is in between 0 5 and 3 0 m Furthermore ground water level changes according to seasonal rains At the second stage as a case study, the relation of structural damage and soil condition of foundation has been studied This building is in Tigcilar District in the city of Adapazarı in A site Building has 1 ground and 4 normal storey During the Kocaeli Earthquake the building settled around 20 cm and tilted The inclination of the building in the east direction was about 1 5 % due to the differential settlement In the first story there xrxwere some wall and plaster cracks But there was no problem in the supporting systems in the building after the earthquake To study for soil condition of the foundation, 3 bore holes were drilled in the site The liquefaction potential is very high for SI and S3 borings according to the liquefaction analysis methods Surface layer is sand and includes low plastic fines So after earthquake sand volcanos were observed in the site After the liquefaction evaluation analysis for S2 boring, it has been understood that liquefaction is possible only in thin sandy layer lying 7 5 m in depth Thickness of this layer is 3 0 m But there was no problem for the structure because of present thick clayey top layer ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.