Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

17 Ağustos depreminin ekonomik boyutları ile orta hasarlı binaların onarım-güçlendirme maliyet analizleri ve uygulamaları

The Economical effects of 17 August earthquake with the analysis of medium damaged structures costs of repair and practices

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104159 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN EKONOMİK BOYUTLARI ile ORTA HASARLI BİNALARIN ONARIM-GÜÇLENDİRME MALİYET ANALİZLERİ ve UYGULAMALARI ÖZET Ülkemiz depremselliği yüksek aktif bir jeolojik formasyon üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde daha. öncede pek çok deprem olmakla beraber 17 Ağustos depremi sanayileşmenin ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölgede meydana gelmiştir ve bundan ülkemiz geniş ölçüde etkilenmiştir. Depremden sonra resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre 17480 vatandaşımız ölmüş, 43953 vatandaşımız yaralanmıştır.Devlet afetzedelere çeşitli miktarlarda yardımlarda bulunmuştur. Depremden Türk ekonomisi de ağır bir darbe almış, pek çok makroekonomik gösterge olumsuz yönde etkilenmiştir. Kamu ve Özel sektör yatırımları da etkilenmiş, deprem bölgesinde pek çok işyerinde üretim 1 ile 4 ay arasında durma noktasına gelmiştir. 1997 Asya ve 1998 Rusya krizlerinden etkilenen Türkiye 1999'un ikinci yansında da deprem etkisiyle GSMH'da % 6.4 lüle gerileme ile 1999'u kapatmıştır. Deprem etkisi ile sanayii üretimi ve imalat sanayiinde kapasite kullanım oranlanda düşmüştür. Bölgede yıkılan konut sayısı 66441 adet,işyeri sayısı ise 10901 adettir. Bu sonuçlara göre konut ve işyerleriin % 32'si ağır, %32'si orta,% 36'sı ise az hasarlıdır. Bayındırlık bakanlığı toplam 40665 kalıcı konut yapımının planlandığını açıklamıştır. Tespit «dilen hasar görmüş konut ve işyeri sayısı toplam 244383 adettir.BayındırHk bakanlığı orta hasarlı binaların onanm-güçlendirme projelerini yapma yetkisini yme bakanlık tarafından belirlenen proje müşaviri firmalara vermiştir. Vatandaşların projelerini bu müşavirliklere yapmaları devlet kredisi alabilmeleri için şart koşulmuştur. Çalışmada 14 tane proje için proje müşavirlerinin iş boyunca finansman durumları da incelenmiş ve bu işlere giren her müşavir fırmanın bir miktar nakit parasının olması gerektiği sonucuna varılmıştır Çalışmada orta hasarlı binaların onanm-güçlendirmesinde kullanılacak birim fiyat analizleri oluşturulmuş ve bu analizlerin sonuçlan 14 adet projede kullanılarak farklı inşaat düzeyleri için farklı maliyetler bulunmuştur. Bu maliyetler verilen toplam devlet kredileri ile karşılaşunlmıştır. Devlet yardımlarının yeterliliği ve xıyüklenicilerin karlılığı incelenmiş bu konuda önerilerde bulunulmuş ve bu öneriler uzman görüşleri ile desteklenmiştir. XII

Summary:

THE ECONOMICAL EFFECTS of 17* AUGUST EARTHQUAKE WITH THE ANALYSIS OF MEDIUM DAMAGED STRUCTURES' COSTS OF REPAIR AND PRACTICES SUMMARY In Turkey there might be frequently destructive earthquakes because of geological formation of its area. In past years, strong earthquakes hit Turkey but the 17th August earthquake is very important because of its enormous effects in Turkey's most industrialized and most populated citys as Turkey is affected this earthquake more than the others earthquakes. According to official reports which declared after the earthquake, there were 17480 people died, 49593 people injured. After disaster government aided the people. Eatrthquake hit the Turkish economy, all of macroeconomic parameters went down. Public sector and private sector İs affected by earthquake, many commercial centres stopped their production for a while, one month to four months. After the 1997 Asian crises and 1998 Russian crise, Turkey shut second half of 1999 with a decrease of %6.4 in national product. After the earthquake in production of major industrial commodhes and monthly capasity utilisation in manufacturing industry decreased. In the region 66441 residence and 1091 commercial centres destructed. According to these results % 32 of the residence and commercial centres are gravely damaged, %32 are medium damaged and % 36 are little damaged. Public works ministry declared that 40665 house planned to built by the government. The established number of residence and commercial centres which are damaged is 244383. The public works ministry gave the authority to repair the medium damaged structures to the project consultants firms which are determined by public works ministry. Citizens have to find a project consultant to do their medium damaged buildings repair projects. If not they can't take the government's credits to their own buildings. In thesis financial position of 14 repair projects are examined and as a result of that every consultant must have a cash level to finish their repair projects. In thesis, determined cost values with cost analysis of 14 projects, and these costs applied to 14 projects and found unit values for various levelled construction. These values are compared to government's credits and studied the government's aids xnicompetence, and consultants1 profits with suggestions which supported by the point of views of experts. XIV