Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

17 Beta-estradiolün lenfositlerde indüklediği genotoksisite üzerine DNA tamir geni XPD Lys 751 Gln polimorfizminin etkisi

The effect of DNA repair gene XPD Lys 751 Glen polymorphism on genotoxicity induced by 17 Beta-in lymphocytes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165709 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET Epidemiyolojik ve deneysel bazı çalışmalar, estrojenin bazı kanserlerin gelişimiyle ilişkili olduğunu ve bunun hormonun oksidatif stresle ilişkili genotoksik etkisinden kaynaklandığını göstermektedir. DNA hasarının onarımında rolü olan XPD proteininin Iys751gln polimorfizminin estradiolün de ilişkisi olduğu bilinen bazı kanser türlerinin oluşumunda rolü olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmada 17p-Estradiolün (E2) indüklediği oksidatif stres ve DNA hasarı arasındaki ilişkinin XPD Iys751gln polimorfizmi tarafından nasıl etkilendiğini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla sağlıklı erişkin erkek bireylerden elde edilen lenfositler yüksek konsantrasyonda E2 (36 uM) ile 48 saat kültüre edildi. Oksidatif stres ve hasar, malondialdehit (MDA) seviyeleri ve kemilüminesans şiddetindeki değişimlerle tespit edildi. DNA hasarı comet yöntemiyle incelendi. Bulgularımızda E2 ile inkübe edilen hücre kültürlerinde oksidatif stres ve hasarın arttığı, fakat DNA hasarının artmadığı görüldü. Bulgularımızda aynı zamanda E2'e karşı hücre çoğalmasında bireysel farklılıklar olduğu görüldü. Sonuçlarımız bu farklılıklarda ve DNA hasarında polimorfizmin bir etkisi olmadığını düşündürmektedir. Ancak, XPD Iys751gln polimorfiizminin olası estradiol genotoksisitesi için bir risk faktörü olarak değerlendirilebilmesi için daha ileri çalışmaların yapılması gerekmektedir. 42

Summary:

7. SUMMARY Some epidemiological and experimental studies showed that there is a relation between oestrogen and development of some cancers and this relation can be originated from genotoxical effect related with the oxidative stress of hormone. It was suggested that Iys751gln polymorphism of XPD protein known playing a role in repair of DNA damage has also a role in the development of some cancers related with oestradiol. In this study, we aimed to investigate the relation with oxidative stress induced with 17p-Oestradiol and DNA damage and how this relation was effected by XPD Iys751gln polymorphism. For this aim, lymphocytes collected from healthy adult males were cultured with high concentration E2 (36uM) for 48 hours. Oxidative stress and damage were investigated with changes in malondialdehyde (MDA) and chemiluminescense levels. DNA damage were investigated with comet method. In our findings, it was observed that oxidative stress and damage in cell cultures incubated with E2 were increased, but no increase was observed in DNA damage. At the same time individual differences were observed in cell proliferation against E2. Our results suggested that polymorphism has no effect in these differences and DNA damage but still needed further studies in order to evaluate XPD Iys751gln polymorphism as a risk factor for possible oestradiol genotoxicity. 43