Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

17-Beta östradiolün eritrosit antioksidan enzimleri, lipid peroksidasyonu ve serum lipoproteinleri üzerine etkileri

Effects of 17-beta estradiol on erythrocyte antioxidants enzymes, lipid peroxidation and serum lipoproteins

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 91743 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç, Yöntem ve Gereçler: Östrojenin öne sürülen antiaterojenik mekanizmalarından bir tanesi de antioksidan gibi davranmasıdır. Ayrıca serum lipidlerine, endotele, damar düz kasına direk etkileri de vardır. Çalışmamızın amacı in vivo olarak, doğal insan östrojeni olan 17-p östradiolün antioksidan davranışlarını incelemektir. Bu amaçla, sağlıklı, total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi (TAH ve BSO) geçirmiş kişilerde, östrojen replasman tedavisi öncesinde ve sonrasında, antioksidatif enzimler olan süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) değerlerinin belirlenmesi planlanmıştır. Malondialdehit (MDA) plazma konsantrasyonu da lipid peroksidasyonu ve peroksidatif doku hasarının bir indeksi olarak ölçülecektir. Ayrıca, östrojen tedavisi öncesinde ve sonrasında deneklerin lipoprotein profilleri de ( total kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoproteinli kolesterol (HDL), düşük yoğunluklu lipoproteinli kolesterol (LDL), çok düşük yoğunluklu lipoproteinli kolesterol (VLDL) ve trigliserit (TRG) düzeyleri) belirlenecektir. 17-beta östradiol (2 mg/gün) tedavisi iki ay uygulanmış ve aynı testler tedavi sonunda tekrarlanmıştır. Bulgular: Östrojen öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında HDL-K ve LDL-K değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler saptanmıştır. HDL anlamlı olarak artmış (PO.05), LDL-K azalmıştır (P<0.01). Total kolesterol, TRG ve VLDL-K değerlerindeki değişiklikler anlamlı bulunmamışlardır. Eritrosit antioksidan enzimlerinde ise (SAD, CAT, GSH-px ) istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır. Lipid peroksidasyonu ve peroksidatif doku hasan ölçütü olan plazma MDA düzeyinde ise anlamlı bir azalma tespit edilmiştir (PO.05). Sonuç: Tıbben kontrendikasyonu olmayan bayanlarda hem peroksidatif doku hasarını azalttığı hem de lipoprotein profilini istenen yönde değiştirdiği için östrojen tedavisini öneriyoruz.

Summary:

ABSTRACT Background and Design: One of the mechanisms currently proposed to explain the cardioprotective effect of estrogens is their antioxidative properties. Others are their effects on serum lipids, endothelium and vascular smooth muscle. The purpose of our study is to research antioxidant behaviors of 17-beta estradiol and determine the effects of 17-beta estradiol on serum lipids in vivo. Study involved fifteen healthy postmenopausal women who had previously undergone total abdominal hysterectomy and bilateral sapingo-ooferectomy. Erythrocyte antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase(GSH-Px), plasma malondialdehyde level (MDA) as an index of lipid peroxidation and peroxidative tissue damage and serum lipipoproteins; total cholesterol, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), very low density lipoprotein (VLDL) and trigliserides (TRG) were measured before estradiol treatment. Women recevied 17-beta estradiol (2mg/day) for two months continously. Same tests above were measured after the treatment. Results: No significant difference was found in the levels of SOD, CAT and GSH-Px. Plasma MDA level significantly decreased after the treatment (p<0.05). HDL levels significantly increased (PO.05) and LDL significantly decreased (pO.Ol) after the estradiol treatment. There was no significant difference in the levels of total cholesterol and TRG., Conclusion: We suggest estrogen replacement therapy for all women who have no contrindications because of decreased peroxidative damage and the preferable lipoprotein profile.