Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

17. yy Hollanda resim sanatında mitolojik konulu yapıtlar; İkonografik yaklaşımlar

XVll. century of the dutch painting on mythological themes from iconographic aspect which is the main theme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135416 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmada, 17. yy Hollanda resminde mitolojik konulu yapıtlar incelenmiştir. I. Bölümde çalışmanın amacı ve sınırları ortaya konmuş, II. Bölüm'de Hollanda Cumhuriyeti 'nin politik, siyasal ve ekonomik tarihinin bir özeti sunulmuştur. III. Bölüm'de 17. yy Hollanda resim sanatı genel olarak değerlendirilmiştir. Güney Hollanda'dan Kuzey Hollanda'ya göç eden sanatçılar ve bunların Kuzey sanatına katkıları, getirdikleri yeni temalar irdelenmiştir. IV. Bölüm'de mitolojik konulu sahnelerin Avrupa resminde ilk kez ortaya çıkışı ele alınmıştır. V. Bölüm'de ise tezin esas konusu olan 17. yy Hollanda resmindeki mitolojik konulu yapıtlar ele alınmış ve bu konular beş grupta toplanmıştır. Tanrı ve tanrıçalar, düğün ve şenlik sahneleri, aşk sahneleri, dehşet sahneleri ve gruplandırma dışında kalan sahneler başlıkları altoda yapıtlar incelenmiştir. Sonuç olarak, mitolojik yapıtların ikonografik değerlendirilmesi yapılmıştır. m

Summary:

ABSTRACT In this thesis the mythological themes in 17,hC. Dutch painting are examined. After an introduction (part one) explaining the aim and the limits of the research, part two sketches the political and economic history of Dutch Republic. Part three consists of a brief look to the 17*C. Dutch painting in general and discusses the immigration of southern artist to the north and the appearance of the new themes. Part four examines how the mytoholgical subjects first appeared in European painting. Part five which is the main theme of the thesis focuses in mytholgical subjects in Dutch Painting at 17*0. A closer attention is paid to the these subjects and the themes are categorized in five groups; Good and Goddess, feast and wedding scenes, love scenes, violence scenes and individual scenes. At the consclusion the iconographic interpretations are evaluated. IV