Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İmmünoloji Anabilim Dalı

17P13, 11Q22.3 VE 13Q34 delesyonu olan ve olmayan Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) hastalarda AID gen ekspresyon-mutasyon düzeyinin araştırılması

The assessment of the activation induced cytidine deaminase (AİDgene expression in chronic lymphatic leukemia patients with and without 17P13, 11Q22.3 VE 13Q34 deletion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 303243 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktivasyonla indüklenen sitidin deaminaz (AID) enzimi DNA yapısındaki sitozini urasile çevirmektedir. Sadece aktive B lenfositlerinde eksprese edilen AID, B hücresinde hem somatik hipermutasyon (SHM), hem de izotip dönüşümü (CSR) mekanizmasında rol oynamaktadır. AID'in çeşitli lenfoproliferatif hastalıklarda translokasyonlara neden olabileceğini ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. B hücreli kronik lenfositik lösemi (B-KLL), monoklonal B hücrelerinin kemik iliği ve periferik kanda birikimiyle karakterizedir. Klinik seyri çok değişken ve önceden tahmin edilmesi zordur. KLL'li hastaların %30-50'sinde kromozomal anomaliler tespit edilmiştir. Translokasyonlar için kırılma bölgeleri oluşturduğu düşünülen AID'in, KLL'li hastalarda klinik seyirle ilişkili 17p13, 11q22.3, 13q14 ve 13q34 DNA bölgelerinde kırılma noktaları oluşturabileceği ve KLL'li hastalarda görülen bu delesyonlardan AID geninin sorumlu olabileceği düşünülerek delesyonu olan ve olmayan hastalarda AID gen ekspresyonları incelenmiştir. 17p13, 11q22.3 veya 13q14 delesyonu olan hastaların AID ekspresyonları hem kontrollere, hem de delesyonu olmayan hastalara göre daha yüksek bulunmuştur. 13q34 bölgesinde delesyonu olan hastalarda ise delesyonu olmayan hastalara göre ekspresyonda bir artışa rastlanmamıştır. Çalışmamız AID genin KLL B hücrelerinde meydana gelen delesyonlardan sorumlu olabileceğini düşündürmekle birlikte prognozda önemli yer tutan bu delesyonlarda AID gen ifadesinin, delesyonu olmayan hastalardan daha yüksek bulunması nedeniyle hastalığın prognozunun takibinde klinik bir parametre olabileceğini düşündürmektedir.

Summary:

The activation induced cytidine deaminase (AID) is an enzyme that is induced by activation converts the cytosine into urasil in the DNA molecule. It is only expressed by activated B lymphocytes and plays a role both in the mechanisms of somatic hypermutation (SHM) and isotype class switch in B lymphocyte ontogenesis. Recent studies have shown AID can cause numerous translocations in various lymphoproliferative diseases. B cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) is characterized by the accumulation of monoclonal B cells in the bone marrow and peripheral blood. Clinical course of patients with B-CLL is difficult to predict. Eightyfive percent of B-CLL patients have chromosomal abnormalities. AID enzyme, which is thought to create fraction segments for translocations, might also cause fractions in the chromosomal regions of 17p13, 11q22.3, 13q14 and 13q34 that are associated with clinical status in B-CLL patients. Therefore, we investigated the AID gene expression in patients with and without deletion. The levels of AID expressions in patients with the deletion of 17p13, 11q22.3 or 13q14 were found to be higher as compared to controls and patients without deletion. However, we found no difference between patients without deletion and with deletion in the 13q34 region. We conclude that AID enzyme may play a role in the generation of deletions that occur frequently in B-CLL patients. In addition, AID gene, which is found to be expressed higher in patients with deletion, may be a laboratory parameter in predicting the prognosis of the disease.