Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

18 Mart Çan Termik Santrali taban kül emisyonlarının yakın çevre bitki-toprak örnekleri üzerine olası etkileri

Possible effects of 18 Mart Çan Power Plant and ash emissions to plant-soi?l samples of the nearby enviromental

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 326608 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 18 Mart Çan Termik Santralı atmosferik ve kül emisyonlarının, santral yakın çevresindeki tarım toprakları ve bitkileri üzerine ağır metal birikim etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, hakim rüzgar yönü ile hakim rüzgar ters yönündeki alanlardan 8 adet toprak ve 8 adet bitki örneği incelemeye alınmıştır. Toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizlerinin yanı sıra, Cd, Cu, S, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr gibi ağır metallerin miktarları belirlenmiştir. Bitki örneklerinde ise, Cd, Co, Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr gibi ağır metallerin konsantrasyonları saptanmıştır.Gerek toprak örneklerinde ve gerek bitki örneklerinde analiz sonuçlarına göre araştırılan ağır metal konsantrasyonlarının uzman kuruluşların belirlediği sınır değerlerin altında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu veriler eşliğinde santral ve yakın çevresinde henüz yukarıda belirtilen metallerin kirlilik oluşturma etkilerinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü santral yaklaşık 9 yıl gibi bir süredir faaliyet göstermektedir. Ancak, çalışılan 8 alanın örneklerinde araştırılan ağır metal konsantrasyonlarının birbirlerinden farklı miktarlarda bulunması santralın faaliyetlerinin belirli açılardan dikkatle izlenmesi gerektiği düşüncesini oluşturmaktadır.Anahtar sözcükler: Termik santral, ağır metal, kirlilik, toprak, bitki

Summary:

In this study, emissions of atmospheric and ash of 18 Mart Çan Thermal Power Plant, the effects of heavy metal accumulation on the surrounding agricultural land and crops were investigated. For this purpose, 8 soil and 8 plant samples were collected in dominant wind direction and opposite direction to dominant wind. Besides the physical and chemical properties of soil samples, Cd, Cu S, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr heavy metals contents were determined. In plant samples, Cd, Co, Cu, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr heavy metals concentrations were determined.According to the results of analysis of the soil samples and the plant samples, heavy metal concentrations were found to be below the limits set out by the professional institution. In parallel these data, it is not possible to talk about the metal pollution in and around the thermal power plant. Because, the thermal plant has been in operation for nearly 9 years. However, concentrations of heavy metals in region of 8 samples found different amounts of each other and activities of power plant from certain aspect thought to can be monitored.Keywords: Thermal Power Plant, heavy metal, pollution, soil, plant