Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

18 ve 19. yüzyılda Birecik Sancağı'nda iktisadi ve sosyal yapı

Economic and social structure in the Birecik Sancak between 18th and 19th centuries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261739 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

XVIII. ve XIX. yüzyılda Birecik Sancağının ekonomik ve sosyal yapısını inceleyen bu çalışma arşiv kaynaklarından hareketle, Osmanlı mali ve sosyal yapısını anlamaya yönelik olarak yapılmıştır. Yerel faktörlerden kaynaklanan uygulama farklılıklarının, Malikane, Vakıf, Tımar sistemlerinde ön plana çıktığı belirlenmiştir.Bölge ekonomisini derinden etkilemiş olan tersane organizasyonu ve nehir taşımacılığı konusu, tarihsel süreç ve bütünlükte, bağlı müesseseleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca, nehir taşımacılığının uluslararası rekabete konu olması boyutu da ele alınmıştır.Kısaca bir taşra ekonomisi üzerinden, büyüme sorunu çerçevesinde, mali organizasyondaki değişimin iktisadî ve sosyal yapıya etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Birecik, Fırat, aşiret, tımar, malikane, tersane, iktisat tarihi.

Summary:

This study, based on the archival sources, examines the social and economic structure of Biredjick province in XVIIIth and XIXth centuries in order to understand both fiscal and social structure of the Ottoman State. It was found out that the practical differences that stemmed from local factors showed themselves clearly in systems of Malikane, Waqf and Timar.Organization of shipyard and river transportation that had a profound effect on the regional economy have been studied within a historical continuity in connection with the relative organizations.The effects of changes to the fiscal organization on both economic and social structure have been determined through a study of provincial economy in relation to the question of growing.Keywords: Biredjick, Euphrates, nomadic tribe, timar, malikane, shipyard, economic history.