Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

18 yaş üstü erişkinlerin, erişkin aşıları konusundaki bilgi, tutum ve görüşleri ile aşı yaptırma oranlarının değerlendirilmesi

Evaluation of knowledge and attitudes about adult vaccines, and the vaccination rate in adults over the age of 18

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433231 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalına ait iki polikliniğe 3 aylık dönemde herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş üstü erişkinlerin, erişkin aşıları hakkında bilgi düzeylerinin, erişkin aşılarını yaptırma oranlarının ve erişkin aşıları hakkında tutumlarının belirlenmesi, erişkin aşıları konusunda bilgilenme isteği olup olmadığı ve bunun hangi yolla olmasını istedikleri konularında bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan çalışmamızda, 25 soruluk bir anket yoluyla yüz yüze görüşerek yapılmıştır Veriler, SPSS ver 22 0'ı kullanarak analiz edilmiştir Karşılaştırmada, Ki-kare, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmış ve p<0 05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir Bulgular: Çalışmaya 445 kişi katılmıştır Katılımcıların %62 7'si 27-49 yaş grubunda ve çoğunluğu (%71 5) kadındır Katılımcıların %45 8'i üniversite eğitimi almıştır; %35 7' si sağlık çalışanıdır; %62 1'i orta gelir düzeyine sahiptir ve %86 1'i il merkezinde ikamet etmektedir Kronik bir hastalığı olan katılımcı oranı %28 3'dür En fazla bilgi sahibi olunan erişkin dönem aşıları, grip (%65 4), hepatit B (%56 0) ve tetanoz (%54 2) aşılarıdır Yine erişkin dönemde en fazla yaptırılan aşılar, tetanoz (%52 3), grip (%31 5) ve hepatit B (%30 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objective: The purpose of this study is contain over 18 years adult people who applicant quarterly for any reason to two clinics of family medicine departments of Faculty of Medicine of Akdeniz University, information level of adult vaccines, determination of ratio of adult vaccines and their attitudes and whether their request to have knowledge about adult vaccines and how to be carried out their wishes are Methods: Our descriptive and cross-sectional design study is carried out by discussing face to face to demographic profile of the participants with 25 items questionnaire The level of knowledge about adult vaccines, attitudes towards vaccination were evaluated Provide data were analyzed by using SPSS 22 0 In comparison, Chi-square, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation analysis were used p < 0 05 was considered significant Results: 445 people participated in our study 62 7% of respondents 27-49 years age group and the majority (71 5%) were female, 45 8% had a university education, 35 7% of was health-worker, had a medium income level 62 1% and 86 1% were residing in the city center, 28 3% had a chronic disease Most knowledgeable owned adulthood vaccines, influenza (65 4%), hepatitis B (56 0%) and tetanus (54 2%) However, the most applied adulthood vaccinations, tetanus (52 3%) , influenza (31 5%) and hepatitis B (30 3%) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.