Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

1815 numaralı Trabzon Şer'iye Sicilinin transkripsiyonu ve hukuki değerlendirmesi

Transcription of Trabzon shariah register numbered 1815 and its legal evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şer'iye sicilleri, şer'iye mahkemelerinde yapılan tüm işlemlerin kaydedildiği defterlerdir. Kadının hakimlik görevinin yanı sıra birçok idari görevi de yerine getirmesi, şer'iye sicillerindeki kayıtların muhtevasının geniş olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla şer'iye sicilleri Osmanlı hukukunun uygulamasını gözler önüne serdiği gibi, Osmanlı Devleti'ne ilişkin birçok konuda zengin bilgiler içermektedir. 1815 Numaralı Trabzon Şer'iye Sicili, Trabzon'un halihazırda günümüze ulaşmış ilk şer'iye sicilidir. Sicilde bulunan kayıtlar 1554-1558 yıllarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı Osmanlı hukukunun uygulamasını göstermek ve böylelikle Osmanlı hukukunun yapısına ilişkin objektif bir değerlendirme yapabilmektir. Çalışmamızda öncelikle 1815 Numaralı Trabzon Şer'iye Sicili'nin transkripsiyonu yapılmıştır. Daha sonra sicilde bulunan kayıtlar içeriklerine göre hukuki açıdan tasnif edilmiş ve yorumlanmıştır.

Summary:

Sharia register (sharia court records) recorded all the transactions made in the sharia court. The content of sharia register were extensive because of the fact that Kadi (an Ottoman Judge) was appointed to fulfill bolth juridical and administrative tasks. Therefore, as it is demonstrated in this paper the application of the sharia courts records Ottoman law, contains a wealth of information on many topics related to the Ottoman Empire. Trabzon Sharia Register Numbered 1815 is the first sharia court records to have survived in Trabzon at present. Its records in the registry covers the period of 1554-1558. The aim of this study is to demonstrate the application of Ottoman law and thereby make an objective assessment of the structure of Ottoman law. Our study was conducted primarily in transcription of Trabzon Sharia Register Numbered 1815. It then the records were classified and interpreted according to their content.