Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

1854-1859 tarihleri arasında Antalya (8 no'lu Antalya Şer'iyye sicilleri defterine göre) (cilt.1, 2)

History of Antalya between the years 1854-1559 (according to the judicial registers of Antalya)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 144151 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Şehir tarihçiliği açısından günümüze ulaşabilen ve düzenli olarak tutulmuş olan en önemli belgelerden biri şer'iyye sicilleridir. Bir şehrin idari, sosyal, ekonomik ve demografik yapısı bu kayıtların dikkatlice incelenmesi sonucunda ortaya çıkarılabilir. Şer'iyye sicillerine göre, Osmanlı Devleti'nde aile hukuku tamamen îslam hukukuna dayanmaktadır. İncelenen Antalya örnekli belgelerde bunun Müslim - Gayr-i Müslim farkı gözetilmeden uygulandığı görülmüştür. 1854-1859 Tarihli Arasında Antalya (8 No'lu Antalya Şer'iyye Sicilleri Defterine göre) adlı bu tezde, ilk çağlardan XIX. yüzyıl ortalarına kadarki şehrin tarihi ana hatlarıyla belirtilmiştir, idari açıdan Teke Sancağı' nın Osmanlı Devleti İçerisinde önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır. Antalya iktisadi hayatında ziraat ve hayvancılığın çok önemli bir yer tuttuğu belirtilebilir. Tarımla uğraşanların genellikle hayvancılıkla da yaptıkları anlaşılmıştır. Şehrin ticareti Müslimlerden ziyade Gayr-i Müslimlerin kontrolü altındaydı. Sicillere göre, şehrin sosyal yapısının karışık bir düzen arz ettiği görülerek Müslimler ile Gayr-i Müslimlerin birlikte, iç içe yaşadıkları anlaşılmıştır.

Summary:

VI SUMMARY The Juridical Registers are one of the most important type of the historical documents which were regularly prepared and can be used today for the city historians. The administrative, social, economic and demographic structure of a city can be understand by examining carefully these registers. According to the Juridical Registers, the family law in the Ottoman Empire depends fully on the Islamic Law. As the Juridical Register of Antalya shows, these law was in effect according to which there was no difference between the Muslims and non-Muslims. In this thesis called the History of Antalya Between 1854-1859 (Acording To The Juridical Register of Antalya No 8), the history of the city from the ancient times to the middle of the 19th century is explained by the main subjects. It is understood that Teke Sancak was a special importance in the administrative structure of the Ottoman Empire. It can be determined that the agriculture and cattle dealing has very important role in the economic life of Antalya. It is true that people who were agriculturist were also cattle dealers. Trade of the city was under the control of the non-Muslims more than Muslims. According to this Register, it is understood that the social structure of the city was not seperate, the Muslims and non- Muslims lived together.