Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

2007

1858 Arazi Kanunnamesi'nin Rumeli'de uygulanması açısından 1862-1866 tarihli 84 nolu Rumeli Ahkam Defterinin değerlendirilmesi

Evaluation of 1862-1866 number 84 Rumeli Provisions Book in accordance with the application of 1858 land code in Rumeli province.

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 214222

Tezi Bul
Özet:

Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından yıkılışına kadar sahip olduğu topraksistemi ve bu sistemin ne gibi değişimler geçirdiği Osmanlı İmparatorluğu'nu anlamakbakımından çok ciddi bir alan olduğu kuşkusuzdur.1858 Arazi Kanunnamesi de Osmanlı İmparatorluğu toprak sisteminde nasıl biryeri olduğu, ve bu toprak sisteminde ne gibi değişiklikler yaptığı tarihçiler tarafındansürekli olarak tartışılmıştır.Bu çalışmada 1858 Arazi Kanunnamesi'nin Rumeli bölgesinde ne gibi birfonksiyonu olduğu birincil kaynak olan 1862 tarihli Ahkam Defteri temel alınarakincelenmeye çalışılmıştır.1862 tarihli Rumeli Ahkam Defteri konularına göre bölümlendirilerek AraziKanunnamesi'nin bu bölgede uygulanıp uygulanmadığı ve ne gibi sonuçların ortayaçıktığı araştırılmıştır.Çalışmanın sonucunda 1858 Arazi Kanunnamesi'nin 1862 tarihli Rumeli AhkamDefterine göre Rumeli'de ciddi bir şekilde uygulandığı ve devlet makamlarınınKanunnamenin uygulanmasını çok titizlikle takip ettiği sonucuna varılmıştır.

Summary:

Since the begining to the end of Ottoman Empire period, understanding ofOttaman Empire Land Owner System has been a high importance to the field ofresearchers.The effect of 1858 Land Code and the changes it had made over Ottoman Empirehave been under discussion by the researchers for a long time.In this master thesis, 1862 Rumeli Ahkam Defteri is taken in to consideration asthe main source to explain 1858 Land Code and its functions on Rumeli province and byclassifying the topics we will see the outcome for this province by the application of theCode.As a conclusion of this master thesis, we will be able to see in accordance with1862 Rumeli Ahkam Defteri that this Land Code was applied in Rumeli province and ithad been seriously followed by the governer of Ottoman Empire.