Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

19. yüzyıl İngiliz romanında Endüstri Devrimi'nin yansımaları: Dickens'ın Hard Times'ı, Gaskell'in Mary Barton'ı, Disraeli'nin Sybil or the Two Nations'ı

Reflections of the Industrial Revolution In the 19th Century English novel: Dickens' Hard Times, Gaskell's Mary Barton, Disraeli's Sybil or the Two Nations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186931 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Edebiyat kuramları, felsefû ve psikanalitik söylemleriyle bilimsel bir eleştirimetodu olarak, 19. Yüzyıl İngiliz roman yazarlarının eserlerine odaklanmalıdırki, yaşadığı toplumu matematiksel bir gözle gören, kendine ve yaşadığı toplumayabancılaşmış, üstbenleriyle altbenleri farklı olan bireyler hakkında kapsamlıtemalar kullanılarak oluşturulmuş edebiyat ürünlerini analiz ederek, onların edebûyazınına ve teoriye katkılarını açıklayabilsinler.Bu tez, Charles Dickens, Elizabeth Gaskell ve Benjamin Disraeli'ninromanlarındaki ana karakterlerin Endüstri Devrimi'nin ağır şartları altındaşekillenen kişilik yapılarını ve karakterlerin yaşamlarıyla yazarların yaşamlarıarasındaki paralellikleri incelemektedir. Önemli olan şudur ki, anidenendüstrileşme adı verilen olguyla karşı karşıya kalan karakterler ekonomik,kültürel ve teknolojik anlamda büyük bir değişimin parçası haline gelirler.Dickens bunu matematiksel, mekanik Gradgrind'in sesiyle ortaya koyarken,Mrs.Gaskell John Barton'ı acılarla dolu hayatıyla özdeşleştirerek, Disraeli iseİngiltere'nin `iki ulus'lu yapısını Egremont'un siyasû kişiliğine yansıtarak başarır.Bu bağlamda karakterler, Matematiksel, Felsefû ve Psikanalitik söylem içindeşizofrenik benliğe alternatif imgelemler tasvir eder.Bu çalışma, Dickens, Gaskell ve Disraeli'nin endüstriyel gelişim çağındainsanlığın özünü kaybettiğini göstermeyi amaçlar. Bireylerin, bu sorunu aşmalarıve çalıştıkları makineler kadar ruhsuz olmamaları için, psikolojik açıdan güçlüolmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalarakbunalıma giren karakterler, kendileriyle aynı durumda olan günümüzdeki bazıinsanlar için örnek rol modelleri olarak var olurlar. Ancak, ileri seviyedeyabancılaşma veya anomi yaşayanlar benliğini tamamıyla kaybedebilirler.

Summary:

As a scientific critical method, Literary Criticism with all its philosophicaland psychoanalytic discourse, must dwell on the works of 19th Century Englishwriters in order to explain their contributions to literature and theory by analysinghow they create literary products through using comprehensive themes aboutindividuals who view the society they live mathematically, feel alienated towardsthemselves and the community and whose superego and id are different fromeach other.This thesis probes the main characters in the novels of Charles Dickens,Elizabeth Gaskell ve Benjamin Disraeli; It examines how their personalitieshave been moulded under the heavy circumstances of the Industrial Revolutionand searches for the parallels between the characters? life and the author?s. It isimportant that the characters, who encounter a concept called industrialization,become part of a large-scale economic, cultural and technological change.Dickens achieves this by giving voice to mathematical, mechanical Gradgrind;Mrs.Gaskell accomplishes this through the identification with John Barton?s lifefull of misery; and Disraeli succeeds in doing this by illustrating England?sstructure of `the two nations? through Egremont?s political personality. In thisrespect, these characters depict alternative visions to a schizophrenic self insidethe Mathematical, Philosophical and Psychoanalytic discourse.This dissertation suggests that humanity lost its essence in an age of industrialprogress in the time of Dickens, Gaskell and Disraeli. In order to deal with theproblem and not become soulless like the machines they are working on,individuals should be psychologically strong. As a result, characters whoexperience emotional breakdown due to being stuck between the past and thefuture, survive as role models for some people of today who share the sameproblem. Nevertheless, those who suffer from severe alienation or anomia mayresult in the complete loss of one?s self.