Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Bölümü / Güzel Sanatlar Anabilim Dalı / Resim Bilim Dalı

19. yüzyıl sonrası resim sanatında ve Türk resminde toplumsal gerçekçi eğilimler

Social reality tendencies in pictorial art and Turkish painting after the 19th century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 253878 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Toplumsal gerçekçi eğilimi savunan ve toplumun bir parçası olan sanatçı, yaşadığı çevrenin toplumsal özellikleri içinde, toplum yaşamında var olan olayları ve kültürü, sanatsal ifade biçimi olarak kendisine konu almaktadır 19 yüzyıl da özellikle Avrupa'da başlayan sanayileşme ve demokrasiye geçiş hareketleri sonucunda toplumsal yapıda meydana gelen değişimler ülkelerin sanat anlayışlarına yansımış ve dolayısıyla resim sanatı da bu değişimlerden etkilenmiştir Özellikle; Fransa, Meksika, Almanya ve Rusya'da yaşanan toplumsal devrim hareketleri toplumlarda kültürel, siyasi, eğitim, din, sosyal yapı ve sanat yönünden yeniliklerin başladığı bir zaman kesiti şeklinde gerçekleşmiştir Bu değişimler sanatsal değişimleri de beraberinde getirmiş, dünya resim sanatında da toplumsal konulu çalışmalar yapılmaya başlanmıştır Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Türk toplum yapısında meydana gelen değişim, sanat alanında da etkisini göstermiş ve Resim sanatı da bu değişimden etkilenmiştir Cumhuriyet'le birlikte devletin desteğini gören sanatçılar, yapmış olduklar yurt gezilerinde hem resim sanatını halka sevdirmeye çalışmış hem de toplumun yaşam biçimini yansıtan çalışmalar yapmışlardır Türkiye'de Toplumsal Gerçekçilik, 1940'lı yıllardan günümüze kadar toplumsal ve sanatsal gelişmelere paralel olarak çeşitli aşamalardan geçmiş, belli değişimler göstermiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

An artist, who is the member of the society and who is the supporter of the tendency of social reality, deals with the events and culture that exist in community life; and characteristics of the environment in which they live In 19th century, the changes occurred in the social structure as a result of the industrial revolution and the movement of democracy in Europe effected the art understanding of the countries; and consequently pictorial art has been effected from these changes Social revolution actions which especially occur in France, Mexico, Germany and Russia have become true in the communities as a time period which innovations start in terms of cultural, political, education, religion, social structure and art These changes have brought with them artistic changes and social topical studies have been started to perform Along with the proclamation of the republic, the change which occurred in Turkish social structure has had influence upon the art and pictorial art has also been affected from this change Artists who have been supported by the government beginning from republic either have tried to endear people pictorial art or performed studies which reflect social lifestyle ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.