Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

2002

19. yüzyılda Cezayir-i Bahri Sefid eyaletine bağlı Bayramiç kazasının sosyo-ekonomik yapısı

The Socioeconomic structure of Bayramiç adjudication of the state of Algerian mediteranean in the 19 th century

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 122882

Tezi Bul
Özet:

ÖZET 1844 yılında sosyo-ekonomik yapısını incelediğimiz Bayramiç kazasının yedi mahallesi ve 61 köyü bulunmaktadır. Bölge halkının büyük bir çoğunluğu Müslümanlardan meydana gelmektedir. Toplam hanelerin % 95,77'si Müslümanlara, % 2,42'si Gayr-i Müslimlere ( Zımmî ), % 1,81'i de Kıptilere aittir. Bölgede elde edilen gelirlerin en büyük kısmını çiftçilik gelirleri meydana getirmektedir ( % 84,79 ). Zuhurat gelirleri ise ikinci sırayı almaktadır ( % 7,98 ). Bölgede en fazla uğraşılan meslek çiftçiliktir ( % 77 ). Çiftçilik dışındaki meslekler ise pek fazla yaygın değildir. Bölgenin tarımsal üretimi içinde en önemli yeri bitkisel üretim almaktadır. Özellikle, buğday ve arpa üretimi fazladır, ancak bu üretim bölge ihtiyacının üzerinde bir üretim değildir. Bağ ve bahçecilik üretiminin ise sınırlı olarak yapıldığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında bölgede hayvan gelirlerinin önemli bir yeri vardır. Hayvancılığın bitkisel üretim faaliyetlerinin bir tamamlayıcısı olması yanında, özellikle yörük köylerinde bitkisel üretim dışında bir faaliyet ve geçim kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede yaygın tarım işletmesi tipi küçük üreticiliktir. Toprak dağılımı bakımından eşitlikçi bir yapı vardır. Genellikle hanelerin tasarrufu altında bulunan topraklar 11-25 dönüm arasındadır. Bunun yanında haneler arasında toprak dağılımı bakımından farklılıklar da görülmektedir. Toprağı fazla olan köy ve hanelerde çiftçilik geliri de yüksek bulunmaktadır. Genelde köy topraklarının tamamı köyde yaşayan hanelerin tasarrufu altındadır. Bölgede vergi yükü % 25,50 dolayındadır. Bu yüksek bir vergi oranı değildir. Bunun yanında bölgede gelir gruplarına göre vergi dağılımında bir eşitsizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geliri en az olan hanelerin vergi yükünün % 29, geliri en fazla olan hanelerin vergi yükünün ise % 23 olduğu görülmektedir.

Summary:

ABSTRACT We have studied on the Temettuat dated 1844 and Varidat dated 1856 Register book of Bayramiç. It has been studied from the social and economic point of view. Bayramiç has 7 streets and 61 villages. The majority of its peoples is made up by the muslims. Of the total families, the muslims are 95,77 %, the non-muslims (Zımmî) 2,42 %, and the kiptis are 1,81 percent. The greatest part of revenues in the region has been provided from the farming activities ( 84,79 % ).Unexpected revenues are in the second place ( 7,98 % ).The most famous job in the region is farming ( 77 % ).The other jobs besides the farming are not common. The vegetal production has the most important place among the agricultural activities. Especially the production of wheat and barley is very common but this is not sufficient for the need of the region. The activities of vineyard and garden are stricted. In general, the revenues of animal activity are very important in the region. The animal activities are not only a complementary of vegetal activities but also a living source, especially, in the yürük villages. The common type of agricultural activity in the region is small producing. The distribution of land is equal. The lands owned by the families generally are between 11 and 25 dönüms. Nevertheless, according to the distribution of land, some differences can be seen among the families. The revenue of farming is high in the villages and families having more land. In general, almost, the total land of a village is in the ownership of its families. The tax liability in the region is about 25,50 %.This is not a high tax rate. In addition, according to revenue groups, we can say that there has been an inequality in the distribution of the tax in the region. The tax liability of families having the least revenue is 29 % but the ones having the most revenue is 23 %.