Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

19. yüzyılda Ermenilerin Tebaa-yı Sadıka olmaktan çıkışlarını ortaya koyan süreç

The Period proving the Armenians separation from being the faithful subject

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105019 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Son bir buçuk asrın Türk milletini ve dünya siyasetini en çok meşgul eden konularından birisi olan Ermeni meselesi, Osmanlı Devleti'nin kendi tebaası olan Ermenileri idare ediş tarzından ortaya çıkmış bir terör hareketi olarak değerlendirilemez. Ermeni meselesi, Ermenilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî statülerinden de kaynaklanmamıştır. Ermeni meselesinin kaynağında "Şark Meselesi" diye anılan milletler arası bir strateji yatmaktadır. Osmanlı Devleti'nin siyasî çöküşünün hızlandığı bir dönemde, Batı'nın Osmanlı Devleti üzerindeki hesaplan bakımından yapay olarak yaratılan Ermeni meselesi, Avrupa'nın ekonomik, fikrî, siyasi, dinî ve kültürel menfaatlerinden kaynaklanmıştır. Ermeni meselesinin ortaya çıkışını hazırlayan âmillerin başında Rusya, İngiltere, Fransa ve Amerika'nın Osmanlı Devleti'ne ve Ermenilere karşı takip ettikleri siyaset gelmektedir.

Summary:

ABSTRACT The Armenian conflict, which is one of the subjects engaging the Turkish and the world politics for the last one and half cuntury, cannot be considered a terroristic movement deriving from the way the Armenians, who were natives of the Ottoman State, were administered. The Armenian confict has also derived from the social, cultural, economic and political status of the Armenians. That the source of the Armenian conflict can be found in the international strategy called "the Armenian Question" It should be known that the Armenian question, which has been created artificially by the West with plans at the disadvantage of the Ottoman Empire in a period when the political collapse of the Dttomanz Empire accelerated, was based on the economic, intellectual, political.religious and cultural interest of Europa. The main reason for the occurrence of the Ermenian question is the policy of the Russia, England. France and America agaist the Ottoman Empire and the Armenians. n