Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

2015

19. yüzyılda İstanbul çiftlikleri: Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağı örnekleri

Istanbul çi̇ftli̇ks ( farms ) in 19th century examples: Heki̇mbaşi, Çavuşbaşı and Alemdağ

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 417838

Tezi Bul
Özet:

Osmanlı devri çiftlikleri, ekonominin esasen tarıma dayalı olduğu devirlerde önemli birer iktisadi işletme örneğidir. Anadolu'da bu çiftlikler timar sistemi içinde umumi bir yekûn tutarken; İstanbul ve yakın hinterlandında kurulmuş olan birçok çiftlik bizzat padişaha ve saray efradına tahsis edilmiş hassa çiftliklerden oluşmakta ve Hazine-i Hassa İdaresi'ne bağlı olarak işletilmekteydi. Bu çiftlikler arasından seçilmiş olan üç çiftlik ( Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağı Çiftlikleri ) aynı yönetim altında birbirleriyle uyumlu olarak işletilmekteydi. Seçilen çiftlik örnekleri üzerinde ayrıntılı verilerin gün yüzüne çıkarılması; güncel metotlarla bunların idare ve işletme faaliyetleri üzerinde istatistiki analizler yapılması bu çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ilgili çiftliklerde 1848 – 1874 tarihleri arasında meydana gelmiş olan zirai üretim faaliyetleri, hizmetkâr ücretleri ve kira gelirleri gibi iktisadi ve sosyal hayatın temel alanlarıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgilere, Hazine-i Hassa Defterleri yardımıyla, ulaşılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çiftlik, İstanbul, Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Alemdağ, Yanaşma, Tarım, Hazine-i Hassa.

Summary:

Farms in Ottoman Empire are an example of an important economic business, mainly, in the period of the economy based on agriculture. While this farms holding an aggregate of public in timar system; many farms, founded in Istanbul and close to the hinterland, consist of the hassa farms which has been allocated to the Ottoman Sultan and individiuals of the Palace and they were operated based on the governance of the private treasury of the Ottoman Sultan ( Hazine-i Hassa ). Three farms chosen between these ones ( Hekimbaşı, Çavuşbaşı and Alemdağı ) were operated under the same management integratedly with each other. The unearthing detailed data on the selected examples of farms; making statistical analysis on business operations with contemporary methods constitutes the purpose of our related study. We tried to reach the detailed information which occured between 1848 – 1874 about the basic areas of economic and social life such as agricultural production activities, rental incomes and worker's wages with the help of the notebooks of the private treasury of the Ottoman Sultan ( Hazine-i Hassa ). Key Words: Farm, İstanbul, Hekimbaşı, Çavuşbaşı, Alemdağı, Servant, Agriculture, Hazine-i Hassa.