Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

19. yüzyıldan günümüze dijitalleşen resim sanatı

The art of painting digitali̇zed from 19th century to present day

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579697 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fransız Devrimi'yle birlikte skolastik düşüncenin toplum üzerindeki etkisinin azalması, bireyin düşündüklerini özgür bir şekilde ifade edebilmesini sağlamış, sanat ve bilim özgürlüğüne kavuşmuştur. Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan toplumun siyasal, sosyal ve kültürel yapısındaki hızlı değişimler sanat pratiğini ve sanatçının ifade biçimlerini doğrudan etkilemiştir. Fransız Devrimi'yle başlayan bu süreç Sanayi Devrimi ile devam ederek modern toplumun temellerini atmış ve beraberinde birbirinin öncüsü sayılabilecek birçok sanat akımının ortaya çıkmasını tetiklemiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde ise teknolojik gelişmeler ışığında çeşitli dijital araçlar geliştirilmiş ve sanatsal pratiğe entegre edilmiştir. Ortaya çıkan bu yeni eğilimler, resimsel araçların ve ortamların değişmesine neden olmuş, sanatçının uygulama yüzeyi ile birlikte kullandığı araçlarda dijitalleşme süreci içerisine girmiştir. Araştırma kapsamında, resim sanatının dijitalleşme süreci Fransız Devrimi'nden başlayarak, 21. yüzyıl post-dijital toplumsal yapı kapsamında değerlendirilmiş ve kişisel uygulamalar araştırma kapsamına uygun şekilde üç ana başlık adı altında sergilenmiştir. Anahtar Sözcükler: Resim, Dijital resim, Modern sanat

Summary:

The decrease in the effect of scholastic thoughts on society along with the French Revolution helped individual to express freely what he/ she thought, art and science became liberated. Rapid changes in political, social, cultural structures of the society in Europe in 18th and 19th centuries directly affected the ways of expression of artists and artistic practices. This process starting through the French Revolution laid the foundations of modern society by being followed by Industrial Revolution and along with these; it triggered the occurrence of many artistic movements which can be accepted as the pioneers of each other. In the last quarter of the 20th century, digital tools were developed in the light of technological developments and they were integrated into artistic practices. These new trends have caused painterly tools and spheres to chance, the tools, as well as the surface of practice, which are used by the artists entered into the process of digitalization. As a part of this research, digitalization process of the art of painting was analyzed starting from the French Revolution, as a part of 21st century post-digital social structure and personal practices were presented under three main headings in accordance with the context of the research. Key Words: Paintig, Digital painting, Modern art